9.5. Стійкість твердого тіла при його перекиданні

визначення положення центра ваги тіла пов’язано з розв’язанням задач на стійкість тіла при його перекиданні. Розглянемо, наприклад, тверде тіло, яке має нерухому точку О і знаходиться під дією довільної плоскої системи активних сил  (рис. 9.15) у стані спокою.  Візьмемо  точку  О за  початок системи координат Оху. При зведенні системи активних сил до центра О отримаємо, що

О

 

Рис.9.15

при цьому головний вектор активних сил зрівноважиться реакцією нерухомої точки, а головний момент активних сил має дорівнювати нулю:

.                 (9.22)

Це рівняння не містить реакцій в’язів (нерухомого шарніра) і є умовою рівноваги твердого тіла з нерухомою точкою О.

Рівняння (9.22) є також умовою стійкості твердого тіла при його перекиданні.

Розглянемо приклади задач на стійкість твердого тіла при його перекиданні.

Приклад 1. Визначити мінімальну ширину а бетонної греблі довжиною b=1 м прямокутного перерізу за умови стійкості при перекиданні, якщо висота греблі і глибина води h = 3 м, питома вага води  кн/м3, питома вага матеріалу греблі  кН/м3 (рис.9.16).

Розв’язання. Розглянемо бетонний паралелепіпед зі сторонами  h, a і b. На нього діє зовнішня активна сила тиску води, рівнодійна якої за модулем дорівнює  і прикладена на відстані 1/3h

 


Рис. 9.16

від підвалини греблі, а також сила ваги , яка прикладена у центрі ваги С греблі.

можливим перекиданням греблі буде її обертання навколо ребра О, тому умовою рівноваги буде

.

З цього рівняння

 (м2),

або  (м).

Зауваження. При розгляді задач на перекидання тіла вводять поняття коефіцієнта стійкості. коефіцієнтом стійкості при перекиданні тіла називається відношення суми моментів сил, що намагаються утримати тіло від перекидання, до суми моментів сил, що намагаються перекинути тіло. Постановка задачі в прикладі 1 передбачала її розв’язання у припущенні, що коефіцієнт стійкості дорівнює 1.

Приклад 2. Визначити розміри відомої іграшки „Іван-покиван” (h, R рис.9.17), яка складається з півкулі і конуса, щоб вона була стійкою при перекиданні. Конус і півкуля виконані з одного і того самого матеріалу.

Розв’язання. Зазначимо, що точка опори О такої конструкції лежить на

Рис.9.17

вертикальному радіусі АО.

Внаслідок симетрії конструкції центр її ваги (точка С) лежить на відрізку BD. Очевидно, якщо точка С лежатиме нижче точки А, то конструкція під дією сили ваги  буде завжди повертатись із нахиленого положення до вертикального, тобто буде стійкою при перекиданні.

відлік координати у будемо вести від точки D. для визначення координати центра ваги об’єму використаємо спосіб розбиття. Конусу надамо індекс 1, півкулі – 2. тоді згідно з формулою (9.12)

.

Для конуса ,

 

Для півкулі .

Тоді

.

Для того, щоб точка С лежала нижче точки А, повинна виконуватись умова:

,

тоді з урахуванням виразу для уС :

,

або .

Звідси отримаємо умову

,

або

.                                         (9.23)

При виконанні геометричної умови (9.23) розглядуване тіло буде стійким при перекиданні.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я