3. Видалення з води отрутохімікатів

Пестициди, які потрапляють у водоймища в основному із стічними водами, представляють велику небезпеку для здоров'я людини, погіршують органолептичні показники води. Як отрутохімікати останніми роками широко застосовуються інсектициди, гербіциди, акарициди, фунгіциди та інші речовини.

У практиці очищення води від отрутохімікатів застосовують окислювальні, адсорбційні, физико-хімічні й біологічні методи.

Як окислювачі найбільше розповсюдження одержали хлор і озон. У деяких випадках використовують перманганат калію і пероксид водню.

Як сорбенти можуть використовуватися активоване вугілля (доза 15 мг/мг пестициду), коагулянти, іонообмінні смоли.

До фізико-хімічних методів видалення отрутохімікатів відносяться електрохімічне очищення, засноване на їх анодному окисленні, термічне окислення, засноване на інтенсивному випаровуванні рідини в топковій камері, окисленні і розкладанні забруднюючих її домішок і ін.

Біологічні методи видалення отрутохімікатів з води грунтуються на здатності деяких мікроорганізмів (бактерій активного мулу, бактерій-нітрифікаторів, грибів, простіших та ін.) поглинати отрутохімікати, розкладаючи їх до нешкідливих сполук.

Найбільш перспективним з розглянутих методів є окислювально-адсорбційний, що забезпечує очищення води в широкому діапазоні складу домішок.

Контрольні запитання:

Назвіть джерела виникнення запахів і присмаків природних вод.

Дайте визначення процесу дезодорації води. В яких випадках його застосовують?

Які є способи дезодорації води?

У чому полягає суть процесів дезодорації води аерацією?

Поясніть схему і принцип роботи барботажного аератора.

Як працюють аератори розбризкувального і каскадного типів?

У чому полягає суть процесів дезодорації води із застосуванням окислювачів?

Які окислювачі застосовують для дезодорації води?

Які умови для застосування різних окислювачі для дезодорації води?

Які переваги й недоліки має застосування озону для дезодорації води?

Які переваги й недоліки має застосування перманганату калію для дезодорації води?

Які особливості має застосування хлору для дезодорації води?

Що таке перехлорування води?

Як здійснюється хлорування з амонізацією?

Поясніть сутність електрохімічної дезодорації.

Як здійснюється дезодорація води активованим вугіллям?

Технологічні особливості вуглювання води.

Для чого і як проводиться регенерація активованого вугілля?

У чому полягає суть окисно-сорбційної дезодорації води?

Які переваги має окисно-сорбційна дезодорація води порівняно з іншими способами?

Які застосовують методи для видалення з води отрутохімікатів?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я