6.3. Технологічний процес - основа проектування

Виробничий процес включає пересування матеріалів чи виробів по території підприємства, між цехами і усередині цеху, збереження їх на складі або в цехах і, власне, технологічний процес, при якому відбу­вається якісна зміна оброблюваного матеріалу.

Вантажі (сировина, готова продукція, устаткування при монтажі і демонтажі) переміщають за допомогою внутрішнього цехового тран­спорту. Вид транспорту суттєво впливає на конструктивне і об'ємно-планувальне рішення промислової будівлі. Правильний вибір підйом­но-транспортного устаткування значною мірою визначає будівельні техніко-економічні показники промислової будівлі.

Технологічні процеси є вельми різноманітними. Їх розробляють на основі закономірностей, досліджуваних в окремих галузях техноло­гії (хімічної, технології металів, деревообробки і ін.).

Під час проектування підприємства складають технологічну ча­стину проекту і вирішують питання, зв'язані з вибором способу вироб­ництва, типів устаткування, його продуктивності, розташування тощо. Технологічну частину проекту складають інженери-технологи. Архіте­ктор і інженер-будівельник разом з інженером-технологом відповідної галузі промисловості та фахівцями з промислового транспорту розта­шовують устаткування за технологічною схемою в заданій послідов­ності, компонуючи цехи, вибираючи матеріал і конструкції будівлі, відповідні технологічного процесу.

Таким чином, технологічний процес - основний фактор, що ви­значає вирішення промислової будівлі - його розміри, форму, матеріа­ли, конструкції, санітарно-технічне устаткування, зовнішній вигляд і ін. Технологічний процес ставить низку визначених вимог до проекто­ваної будівлі. Ці вимоги випливають із двох основних положень забез­печення параметрів середовища, при яких:

• технологічний процес протікає найбільш сприятливо і забезпе­чує необхідну якість продукції;

з санітарно-гігієнічної точки зору зберігає здоров'я людини, ви­соку продуктивність праці і знижує стомлюваність.

Вихідними даними для архітектурно-будівельного проектуван­ня промислової будівлі є:

геометричні і вантажні параметри технологічного устаткуван­ня, сировини і готової продукції (габаритні ширина, довжина і висота, маса, взаємне розташування, розміри проходів і проїздів і т.п.), що ви­значають габаритні параметри плану одноповерхової будівлі чи планів поверхів багатоповерхової, а також висоту будівлі чи його поверхів до низу прольотних конструкцій (у світлі);

наявність і вид внутрішнього цехового підйомно-транспортно­го устаткування, його вантажопідйомність, режим роботи; напрямки вантажопотоків (ввіз і вивіз устаткування і ін.);

необхідні параметри повітряного середовища (температура, вологість і швидкість руху повітря, ступінь його забруднення), умови освітленості й акустичний режим робочих місць;

відповідність санітарній класифікації (з виробничими шкідли­вими виділеннями); кількісний і якісний склад працюючих (для проек­тування адміністративно-побутових приміщень).

Підйомно-транспортне устаткування усередині промислових будівель чи внутрішній цеховий транспорт підрозділяють на дві гру­пи: транспорт періодичної дії та транспорт беззупинної дії.

До першої групи відносять: підлоговий безрейковий (автокари, автонавантажувачі) і рейковий (візки і т.п.) транспорт, підвісний тран­спорт (талі, кішки, підвісні крани), сюди входять і мостові крани; до другої - конвеєри, пневматичний і гідравлічний транспорт.

Вибір виду внутрішнього цехового транспорту залежить від тех­нологічного процесу, характеру вантажів, необхідності модернізації процесу виробництва. Доцільно застосовувати такі види транспорту, що мало впливають на об'ємно-планувальне і конструктивне рішення будівлі (автокари, конвеєри і т.п.). Види устаткування, що впливають на конструктивне і об'ємно-планувальне рішення будівлі: талі, кішки, підвісні крани (кран-балки), мостові крани і ін.

Талі є з ручним або електричним приводом, стаціонарні і пере­сувні, з кабінами і без них, вантажопідйомністю 0,125—10 т і висотою підйому вантажу до 18 м. Керування здійснюють дистанційно чи з ка­біни. Талі мають три основних вузли: механізм підйому, візок з механізмом переміщення та обойму з гаком.

Кішка являє собою таль, закріплену на візку, що може перемі­щатися по нижній полиці двотаврової балки (монорейці) за допомогою ручної ланцюгової передачі. Монорейку підвішують до нижнього поя­са несівних конструкцій покриття. Візок, має механізм пересування, вантажопідйомністю 0,5-3 т, або піднімальний механізм і візок явля­ють собою одне ціле, вантажопідйомністю 1-10 т. Кішки і талі обслу­говують смугу робочого простору уздовж монорейки. Це їхня зона дії.

Підвісні крани (кран-балки) застосовують при прольотах буді­вель до 30 м і масі вантажу, що піднімає, до 10 т (рис. 6.3.1). Вони складені з основної двотаврової сталевої балки, забезпеченої на кінцях ковзанками, що рухаються по нижній полиці сталевих балок (рейок), підвішених до несівних елементів покриття. По нижній полиці основ­ної балки рухається електрична таль.

Рис. 6.3.2 - Розташування мостового крану в середині промислової будівлі


Підвісні крани переміщають вантажі уздовж прольоту і поперек нього, охоплюючи зоною дії всю робочу площу цеху.

Мостові крани - найбільш розповсюджений транспортний засіб в одноповерхових промислових будівлях, хоча їхнє застосування ускладнює конструктивне рішення промислової будівлі і збільшує її висоту. Мостові двохбалкові крани можуть бути малої вантажопідйо­мності - до 5 т, середньої - до 50 т, великої - до 250 т і більше (рис. 6.3.2).

Мостовий кран рухається уздовж цеху по рейках, покладених по верху підкранових балок, які спираються на консолі колон каркаса. Площа цеху, у прольоті якого розташовані крани, цілком не може бути ними обслугована, оскільки гак при крайніх положеннях мостового крану не доходить до торцевої стіни та уздовж цеху по його подовжніх краях між колонами. Це - мертві зони дії кранів.

Запитання до самоконтролю

Що є вихідними даними для проектування промислових будівель?

Перелічить види підйомно-транспортного устаткування?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я