5.3. Спеціальні конструкції

Для забезпечення необхідних умов видимості у видовищних громадських будівлях і спорудах, наприклад, на стадіонах, у театрах, глядацьких залах кінотеатрів чи клубів (рис. 5.3.1) влаштовують внут­рішні балкони, трибуни і амфітеатри з послідовним підйомом рядів місць, а також застосовують вітражі та вітрини в стінах, світлові ліх­тарі та підвісні стелі на покриттях.


Внутрішні балкони розташовують у торцях (торцеві балкони) зали напроти сцен і екранів або уздовж причілків (бічні балкони). За умов зорового сприйняття бічні балкони не можуть бути глибокими. Тому їхні конструкції виконують як консольні балки і плити, замуро­вані у цегельних стінах чи прикріплених до каркасів (рис. 5.3.2).

Рис. 5.3.2 - Розміщення місць гля­дачів у залах (з прямолінійною по­верхнею); с - висота, що забезпе­чує видимість за сидячим гляда­чем, рівна 0,12 м

Винос торцевих балконів обмежують подвоєною висотою від підлоги амфітеатру чи партеру до низу балкону під його бар'єром, тоб­то приблизно 6, 9 м. Несівні елементи балконів: рами з консолями; балки з консолями на проміжних опорах; балки чи ферми, обперті на подовжні стіни поперек зали і використовувані одночасно як бар'єри балконів.

Трибуни критих і відкритих спортивних споруд влаштовують так само, як амфітеатри і внутрішні балкони у видовищних будівлях, але за умов видимості вони мають більш круті ухили. У відкритих спортивних спорудах влаштовують земляні трибуни (на природному укосі рельєфу чи на насипу), у виді стояково-балкових, рамних чи конструкцій змішаного типу - у нижній частині земляна, а на ній стоя­ково-балкова чи рамна конструкція. Для пристрою глядацьких місць по похилій по верхні амфітеатру, балкона чи трибуни застосовують «гребінки» (рис. 5.3.3).


Амфітеатри, як і внутрішні балкони, мають профіль підйому рядів місць, обумовлений умовою видимості. Розташовують їх над допоміжними приміщеннями підвального поверху по вертикальних опорах (колонах, стінах). Несівні елементи - балкові чи рамні як між­поверхові перекриття будівель (рис. 5.3.4).


Особливістю трибун відкритих спортивних споруд є викорис­тання простору під ними для розміщення тренувальних залів і приміщень для обслуговування спортсменів і глядачів. Самі трибуни вико­ристовують не тільки для розміщення рядів лав для глядачів, але і як покриття споруди. Це вимагає виготовлення надійної гідроізоляції і забезпечення водовідводу, тобто застосування їх як експлуатованих покриттів.

Вітражі і вітрини як спеціальні конструкції громадських буді­вель і споруд є прозорими огородженнями стін з великими поверхнями для освітлення приміщень, створення зорового зв'язку внутрішнього і зовнішнього просторів; є також елементами зовнішньої архітектури

Вітражі і вітрини мають та­кож і захисні властивості як зовнішні огородження буді­вель (опір теплопередачі, зву­коізоляцію, захищають від ат­мосферних опадів, від соняч­ної радіації, сприймають на­пір вітру і температурні де­формації).

Вітражі (вітрини) складають з коробки, заповненої заскленими плетіннями. Через велику висоту і довжину вітражі мають несівні еле­менти - імпости і ригелі, що сприймають силові навантаження. Ці елементи - сталеві з прокату зі спеціальних одно- чи багатокамерних профілів.

Залежно від кліматичних умов вітражі (вітрини) мають одинар­не (IV будівельно-кліматичний район) і подвійне (II, III райони) склін­ня. При одинарному склінні вітражі кріплять внизу до цоколя, а вгорі -до покриття. При подвійному склінні вітражі мають роздільні коробки з утворенням повітряного прошарку 500—600 мм для проходу й очи­щення стекол між плетіннями. Такі вітражі мають поверхове обпиран­ня на перекриття. Кріплення стекол у плетіннях здійснюють за допомо-

123

гою штапиків. Для герметизації стиків скляних блоків із плетіннями і стулок, що відкривають, використовують ущільнювачі. Сполучення вітража (вітрини) з цоколем має зливи, ущільнювачі скла, еластичні прокладки чи піну, що тужавіє на повітрі. Їх зашпаровують цементно-піщаним розчином або накладками (лиштвами), стійкими до атмосфе­рних впливів (рис. 5.3.6).

Рис. 5.3.6 - Сполучення вітражу (вітрини) з цоко­лем:

1 - злив; 2 - зовнішня рама; 3 - штапик; 4 -ущільнювач; 5 - скло; 6 - пружина; 7 - внутрішня рама; 8 - лиштва; 9 -піна, що тужавіє

Вітрини влаштовують у магазинах і інших будівлях, де необхід­на експозиція чи реклама товарів, послуг і т.п. Їх звичайно влаштову­ють на один (перший) поверх висотою у 3,3—4,2 м. Форма вітрин у плані може бути пласкою, зубцюватою, кутовою і т. п. Скло є поліро­ваним, щоб не спотворювати експонування товарів. Для захисту від сонячної радіації вітрини мають зверху козирки чи маркізи. Для ви­ключення блиску скло має нахил 15—20° назовні.

В офісному будівництві для пристрою фасадних вікон, вітрин і вітражів застосовують металопластикові вікна з алюмінієвого порож­нього багатокамерного профілю, «одягненого» у термопластик - ПХВ.

Світлові ліхтарі надають приміщенням природне світло згори, що необхідно при різних функціональних процесах. Такі ліхтарі забез­печують рівномірне освітлення всього приміщення (атріуму), збіль­шують його глибину і ширину, дозволяють розташовувати навколо нього інші приміщення, усувати відблиски на об'єктах.

Ліхтарі застосовують у будівлях вокзалів, поштамтів, спортза­лів. Витрати на пристрій і особливо експлуатацію світлових ліхтарів більші, ніж на бічне освітлення через вікна, вітражі чи вітрини. Для спрямування світлового потоку до стіни і зменшення його в центрі приміщення застосовують підвісні екрани - веларіуми зі світловідби
ваючих склопластиків з малим коефіцієнтом світлопроникнення. За­стосовують також жалюзі, що розсіюють світло з нахилом пер 45-60° (рис. 5.3.7).

Конструктивні рішення ліхтарів визначають необхідністю до­тримання, крім світлового, ще воложистого і теплового режимів (у картинних галереях і ін.). Тому ліхтарі верхнього світла необхідно на­дійно ізолювати від несприятливих атмосферних впливів. На поверх­нях прозорих огороджень не допускають утворення конденсату і його промерзання.

Підвісні стелі застосовують з метою сховати розташовані над стелею будівельні конструкції, інженерні мережі чи технологічне уста­ткування; поліпшити акустичні властивості приміщення; підвищити декоративні якості покриття; розмістити електроосвітлювальні прила­ди; виключити з будівельного об'єму будівлі опалення міжфермового простору; підвищити вогнестійкість несівних конструкцій покриття (дерев'яних, сталевих чи алюмінієвих); забезпечити гігієнічність ниж­ніх поверхонь огороджувальних конструкцій покриття. Кон-струкції (тут - підвісні стелі), що виконують кілька функцій одночасно, нази­вають багатофункціональними.

Головними елементами несівної частини підвісних стель є кар­кас і підвіски. Каркас може бути: одноосьовим, двохосьовим (в одному рівні) і ін. Він утворює стандартні модульні осередки розмірами в пла­ні 0,6x0,6 чи 0,6x1,2 м. Підвіски (тверді чи гнучкі) мають пристрої для регулювання положення підвісних стель (рис. 5.3.8).

Можливе застосування монолітних оштукатурених підвісних стель криволінійної форми, що влаштовують на місці будівництва.

Підвісні стелі можуть бути прохідними і непрохідними, що зале­жить від необхідності доступу для обслуговування повітропроводів, електромереж і ін. Прохідні підвісні стелі застосовують у будівлях з великими прольотами, перекритих фермами, що мають достатню висоту міжфермо-вого простору. Обслуговування комунікацій та вирівнювання площини стелі натяжними муфтами здійснюють в цьому просторі з перехідного містка, поза як ходіння по підвісній стелі неможливе.

Подпись: 1 - головний (несівний) елемент; 2 - дру¬горядний (направляючий) елемент; 3 -підвіски; 4 - лицьовий елемент; 5 - скоба підвіски
Стелі підвішують нижче мі­жповерхового перекриття (чи по­криття) будівлі на 250—450 мм. Лицьові елементи таких стель мо

жуть легко зніматися і монтуватися. У такому конструктивному підхо­ді кріплення окремих елементів бувають знімними і незнімними. Засто­совують також підшивні стелі, для яких характерна відсутність підві­сок; їхні лицьові елементи кріплять безпосередньо до перекриття чи покриттю.

Запитання до самоконтролю

Перелічить спеціальні конструкції громадських будівель і споруд.

Які є конструктивні рішення внутрішніх балконів?

У чому полягає особливість конструкції амфітеатру і трибун?

Охарактеризуйте конструкції вітрин і вітражів.

Охарактеризуйте конструкції підвісних стель.

Охарактеризуйте конструкції світлових ліхтарів.

126


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я