4.3. Функціональний процес - основа проектування

Для кожного виду громадських будівель є характерним свій фу­нкціональний процес і визначені вимоги до проектування. Функціона­льні процеси й обумовлені вимоги до проектування для кожного виду громадських будівель є результатом наукової розробки, проведеної фахівцями з відповідного виду діяльності людей (лікувальної, навча­льно-виховної, торгової і ін.), архітекторами, інженерами-будівельни-ками, а також фахівцями в області санітарно-гігієнічних, пожежних і інших спеціальних питань.

Розрізняють загальні і специфічні функціональні процеси.

До числа загальних функціональних процесів відносять: суспільну чи трудову діяльність людей і забезпечення необхідного простору для неї, рух людських потоків і створення шляхів евакуації з необхідними параметрами, зорове сприйняття і видимість, створення в приміщеннях сприятливого повітряного середовища, світлового і інсоляційного ре­жимів.

Специфічні функціональні процеси розробляють фахівці у від­повідних областях діяльності (педагоги, медичні працівники, техноло­ги в області торгівлі і ін.).

У громадських будівлях і приміщеннях розрізняють головні і допоміжні функціональні процеси. Наприклад, у навчальному примі­щенні головний функціональний процес - навчальні заняття, а допо­міжний (підсобний) - рух людських потоків. Підсобна функція для іншого приміщення може стати головною, наприклад, рух людських потоків у коридорі.

Функціональні процеси можуть складатися з окремих елементів, наприклад, процес самообслуговування в їдальні включає: вхід - вибір меню - одержання блюд - оплата в касі - харчування - здача викорис­таного посуду - вихід.

Для правильного угруповання приміщень і їхнього взаємозв'яз­ку та доцільної організації функціональних процесів розробляють схе­ми, які називають функціональними схемами. На них у виді прямоку­тників зображують елементи функціонального процесу і відповідне їм приміщення чи групу приміщень, бажано з дотриманням масштабності їхніх площ, а стрільцями - напрямок і послідовність процесу і взаємоз­в'язок між приміщеннями чи їхніми групами (рис. 4.3.1).

Функціональні процеси в кооперованих громадських будівлях вимагають забезпечення взаємозв'язку між групами приміщень з різ­ночасним використанням.

Особливістю функціональних процесів в універсальних громад­ських будівлях є їх змінюваність у залежності від виду використання приміщень. Отже, у цих випадках об'ємно-планувальний розподіл бу­дівлі має задовольняти вимогам декількох функціональних процесів, що досягають, наприклад, за допомогою трансформації залів і інших приміщень.

Під час типового проектування громадських будівель (шкіл, ма­газинів і ін.), особливу увагу приділяють функціональному процесу, тому що допущені помилки створюють багаторазово повторювані не­зручні, нездорові або не економічні умови експлуатації будівель. З огляду на це, такі розробки супроводжують експериментальним проектуванням і будівництвом, а потім натурними спостереженнями за експлуатацією досліджуваних типів будівель і споруд.

Рис. 4.3.1 - Функціональна схема громадської їдальні: 1 - вестибуль; 2 - санітарні вузли; 3 - торговельна зала; 4 - вариль­ний цех; 5 - роздавальна; 6 -хліборізка; 7, 8 - мийна столового посуду; 9—11 - заготовочна; 12 -мийна кухонного посуду; 13 -комори; 14 - холодильна камера; 15 - розбірна; 16 - приміщення персоналу

Результати досліджень використовують у розробці альбомів креслень планувальних нормалей окремих приміщень типових громад­ських будівель різного призначення, які служать доповненням до норм архітектурно-будівельного проектування. Планувальні нормалі відби­вають функціональні вимоги і, окрім того, дозволяють виявити геомет­ричні параметри об'ємно-планувальних елементів будівель, провести їхню уніфікацію, а також установити просторові пропорції приміщень, що відповідають функціональним і архітектурно-художнім задачам. Уніфікація об'ємно-планувальних елементів будівель (комірок, секцій, залів і ін.) забезпечує можливість уніфікації і типізації конструктивних елементів цих будівель.

Запитання до самоконтролю

На які групи поділяють функціональні процеси?

Що таке функціональна схема і для чого її розробляють?

Для чого необхідні експериментальне проектування і натурні дослідження під час експлуатації будівель і споруд?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я