1.5. Цілі автоматичного керування

Залежно від характеру завдань можна виділити наступні узагальнені цілі функціонування САК: стабілізація, програмне керування і спостережен­ня.

Під стабілізацією розуміється алгоритм функціонування, що забезпе­чує    підтримку    постійного    значення    керованої    величини, тобто

y(t) » Уз (t) = const. Знак » підкреслює той факт, що керована величина в ре­альних системах підтримується на заданому рівні з деякою помилкою. Прик­ладом такої системи є САК стабілізації частоти вихідної напруги генератора електростанції.

Програмне керування полягає в зміні керованої величини відповідно до заздалегідь відомого закону зміни задаючого впливу y(t) » уз (t) = уз пр (t) = vari. Прикладами таких САК є система числового про­грамного керування верстатом (функція часу) і система керування рухом ліф­та (функція шляху).

Спостереження полягає в зміні керованої величини відповідно до за­здалегідь       невідомого       закону       зміни       задаючого впливу

y(t) » Уз (t) = Уз сл (t) = vari. Такі системи звичайно використовують для дис­танційного керування переміщенням об'єктів у просторі, або для дистанцій­ної передачі показань приладів.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я