1.8. Режими роботи САК

Будь-яка САК у процесі роботи може перебувати в двох якісно відмін­них режимах залежно від характеру зовнішніх впливів і властивостей самої системи. Розрізняються ці режими за характером зміни керованої величини в часі і називаються статичним і динамічним.

Статичним режимом називають стан системи, при якому керована величина y(t) не змінюється в часі, тобто y(t) = const. Цей режим може ма­ти місце лише тоді, коли вхідні впливи постійні в часі, а система перебуває в рівноважному стані.

Динамічним режимом називають стан системи, при якому величина y(t) змінюється в часі, тобто y(t) = var і.

Динамічні режими мають місце, коли в системі після нанесення зовні­шніх впливів відбуваються процеси встановлення заданого стану, тобто здій­снюється керування. Вони, у свою чергу, підрозділяються на несталі й сталі.

Несталі динамічні режими мають місце відразу після зміни зовнішніх впливів. Процеси, що відбуваються при цьому в системі, називаються перехі­дними процесами.

Сталі динамічні режими роботи САК наступають після закінчення пе­рехідних процесів і характеризуються тим, що керована величина системи починає змінюватися в часі за таким же законом, як і задаючий вплив.

Проілюструємо поняття сталих і несталого режимів графіками можли­вих змін керованої величини y(t) при типових впливах для САУ, описуваної диференціальним рівнянням вигляд у 0,25y"(t) + 0,5y'(t) + y(t) = 10x(t) (див. рис. 1.8).


Подпись:

/.

t

2 4

6

Перехідний процес

Сталий режим

а)

 


ШЛЛЛ'.

 

vVVn/V1

М  V v

Перехідний процес

Сталий режим

в)

 

г)

Рис. 1.8 - Реакції САК на типові впливи: а) сигнал x(t) = 1(t); б) сигнал x(t) = d(t); в) сигнал x(t) = 1(t) • 10 • sin(101); г) сигнал x(t) = 1(t) • 0,21


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я