Вступ

Ціль дисципліни 4 модуля “Типологія будівель та споруд” – це формування у студентів загальних знань про класифікацію і номенклатуру типів і видів будівель, вивчення основних тенденцій їх розвитку, оволодіння студентами знаннями, необхідними для практичної роботи.

Основні завдання дисципліни:

- ознайомлення студентів з актуальними проблемами при проектуванні житлових, громадських і промислових будинків та споруд;

- розгляд містобудівних вимог до об'єктів проектування відповідно до їх призначення, розміщення й оточення;

- формування у студентів необхідних знань з нормативно-технічних вимог до різних типів будівель для використання їх в архітектурному проектуванні;

- подання композиційних можливостей рішень як екстер'єру, так і інтер'єру при проектуванні житлових, громадських та промислових об'єктів.

Конспект лекцій з курсу „Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування” модуль 4 - «Типологія будівель і споруд» для студентів 3 курсу, розрахований на вивчення в 6 семестрі. Курс закінчується іспитом.

Курс лекцій 4 модуля „Типологія будівель і споруд” є складовою частиною дисципліни „Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування”. Цей модуль складається з трьох змістових модулів:

ЗМ 4.1.Основи проектування житлових будинків;

ЗМ 4.2.Основи проектування громадських будівель і споруд;

ЗМ 4.3.Основні принципи і прийоми планування й забудови промислових підприємств.

Відповідно до завдань, поставлених перед дисципліною, і враховуючи обсяг лекційного матеріалу, частину матеріалу (за вказівкою лектора) студенти проробляють самостійно за літературними джерелами, а також виконують три альбоми графічних завдань за тематикою трьох змістовних модулів. Ці альбоми, доповнюючи конспекти лекцій, повинні стати допоміжним матеріалом для курсового та дипломного архітектурного проектування, а також сприяти якісному виконанню підсумкових тестів за тематикою цього модуля.

У процесі освоєння курсу студенти мають отримати знання:

- про класифікацію і номенклатуру типів і видів будівель;

- про містобудівне значення тих чи інших типів будівель;

- про характерні морфологічні особливості різних типів житлових, громадських та промислових будівель і споруд;

- про вплив вимог санітарної гігієни та безпеки на архітектуру будівель та споруд;

- про кількісні та якісні параметри будівель і споруд, що відповідають сучасному рівню розвитку, матеріальним і культурним потребам та можливостям суспільства.

Структура модуля 4 „Типологія будівель і споруд” (2 кредити/72години)

 

Тема

 

Лекції

Практичні

заняття

Індивідуальна

робота

Самостійна

робота

Змістовий модуль 4.1.

„Основи проектування житлових будинків”

 

 

 

 

Тема 1. „Цілі і завдання дисципліни. Житлові будинки”

2

__

1

2

Тема 2. „Безліфтові житлові будинки”

2

__

1

2

Тема 3. „Багатоповерхові житлові будинки”

4

__

1

2

Всього Змістовий модуль 4.1.

8

 

3

6

Змістовий модуль 4.2. „Основи проектування громадських будівель і споруд”

 

 

 

 

Тема 4. „Основи проектування громадських будівель і споруд”

2

__

1

1

Тема 5. „Комунікаційні зв’язки громадських будівель та комплексів”

2

__

1

1

Тема 6. „Будинки системи освіти, виховання та підготовки кадрів”

2

__

1

2

Тема 7. „Будинки видовищних та культурно-освітніх установ”

4

__

1

2

Тема 8. „Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчі і спортивні”

2

__

1

2

Тема 9. „ Культові споруди і будівлі”

2

__

1

1

Тема 10. „Будинки і комплекси торгово-побутового обслуговування та громадського харчування”

2

__

1

2

Тема 11. „Будівлі НДІ, проектних і громадських організацій та керування”

2

__

1

2

Тема12. „Транспортні будівлі і споруди”

2

__

1

1

Тема 13. „Будівлі комунального господарства”

2

__

1

1

Всього Змістовий модуль 4.2.

22

 

10

15

Змістовий модуль 4.3. „Основні принципи і прийоми планування і забудови промислових підприємств”

 

 

 

 

Тема 14. „Основні принципи планування й забудови промислових підприємств”

1

__

1

2

Тема 15. „Типи промислових будівель і споруджень”

1

__

1

2

Всього Змістовий модуль 4.3.

2

 

2

4

Всього

32

 

 

40

Всього годин

72

 

 

 

            Змістовий модуль 4.1.

„ Основи проектування житлових будинків”

Лекція №1. „Цілі і завдання дисципліни. Житлові будинки”

Типологія (від грецького typos - відбиток, форма, зразок і ...логія) - науковий метод, що застосовується з метою порівняльного вивчення істотних ознак, зв'язків, функцій, відносин і рівнів організації об'єктів. Основні логічні форми, що використовуються в типології, - тип (зразок), класифікація (засіб установлення зв'язків між класами об'єктів) і таксономія (ієрархічна підпорядкованість).

Архітектурна типологія будівель і споруд, що представляє один з найважливіших розділів архітектурної науки, систематизує й розробляє основні принципи формування типів будинків та споруд за обліком їх кращих рис і характеристик. Вона розкриває соціальні, ідеологічні, функціональні, конструктивно-технічні, економічні, містобудівні й архітектурно-художні вимоги, визначає класифікацію й номенклатуру типів і видів будівель, а також визначає основні параметри норм проектування, складу, розмірів, характеру технологічних зв'язків приміщень та їх устаткування.

Типологія вивчає вплив кліматології, архітектурної світлотехніки й акустики, вимог санітарної гігієни й безпеки на архітектуру будівель та споруд; визначає кількісні й якісні параметри будівель та споруд, що відповідають сучасному рівню розвитку, матеріальним і культурним потребам та можливостям суспільства.

Нові містобудівні ідеї й тенденції, створення групових систем розселення, агломерацій і т.д. також впливають на принципи організації будівництва та систему культурно-побутового обслуговування різних типів будівель і споруд.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я