АННОТАЦІЯ

Навчальне видання

Шутенко Л.М. - Опір матеріалів

Навчально-методичний посібник до лабораторних робіт (для студентів 1 -3 курсів технічних спеціальностей академії)

Укладачі: Леонід Миколайович Шутенко,

Володимир Павлович Пустовойтов, Микола Андрійович Засядько

Редактор: М.З.Аляб'єв Коректор: З.І.Зайцева

План 2004, поз. 12

Підп. до друку 9.09.2004  Формат 60 х 84 1/16    Папір офісний

Друк. на ризографі   Умовн.-друк. арк. 4,0         Обл.-вид. арк. 4,8

Тираж 100 прим.       Зам. №                        Ціна договірна

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ 61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я