АНОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

Стоянов Є. Г. - Конструкції будівель і споруд

Конспект лекцій

(для студентів 2-4 курсів денної форми навчання напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура»)

ХАРКІВ ХНАМГ 2007

Стоянов Є. Г. Конспект лекцій до вивчення дисципліни «Конструкції буді­вель і споруд» (для студентів 2-4 курсів денної форми навчання напрямку підго­товки 6.060102 «Архітектура») / Є. Г. Стоянов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. -Х.: ХНАМГ, 2007. - 65 с.

Автор: Є. Г. Стоянов

Рецензент: О. М. Шаповалов

Рекомендовано кафедрою будівельних конструкцій, протокол № 9 від 12.02.2007 р.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я