5.8. Дощатоклеєні арки

Дощатоклеєні арки застосовують кругового або стрілчастого обрису і можуть бути із затяжками або з безпосереднім обпиранням на фундаменти. При наявності затяжок прольоти арок не перевищують 24 м, при обпиранні на фундаменти прольоти арок можуть досягати 100 м і більше.

Арки звичайно склеюють з пакета дощок прямокутного за висотою

перерізу з відношенням висоти перерізу до ширини —< 5. При великих

прольотах застосовують арки із змінним за висотою перерізом з урахуванням зміни згинального моменту за довжиною арки.

Дощатоклеєні арки бувають дво- і тришарнірними (рис. 5.11). При

прольотах до 24 м і — = — + — доцільно застосовувати двошарнірні арки.

Криволінійні арки, як правило, виготовляють з постійним радіусом кривизни, тому що зігнути дошки за колом легше. У дощатоклеєних арках товщину шарів (дощок після острожки) для зручності їхнього гнуття доцільно застосовувати не більше 1/300 радіуса кривизни і не більше 33 мм.

Гребеневий вузол у тришарнірних арках виконують з дерев'яними накладками на болтах, що сприймають поперечну силу Q від тимчасового навантаження і забезпечують жорсткість вузла арки з її площини (рис. 5.11,д). У випадку, якщо розпір сприймається затяжкою, її виконують з профільної або круглої сталі (рис. 5.11,е).

Арки розраховують на навантаження відповідно до БНіП 2.01.07-85. У результаті розрахунку арок встановлюють значення М, N і Q.

Нормальні напруження в дощатоклеєних арках обчислюють як для стиснуто-вигинних стержнів у перерізі з максимальним згинальним моментом і відповідною йому нормальною силою за формулою (5.17), яка


Мс i Мк - згинальні моменти в розрахунковому перерізі елемента від

симетричного і кососиметричного навантажень; £с и £к - коефіцієнти, що

визначаються за формулою (4.14) при величинах гнучкостей, які

відповідають симетричній і кососиметричній формам поздовжнього вигину; тгн,ms и тсл - коефіцієнти умов роботи, що визначаються за табл. 4, 5, 6

додатка 1.

При відношенні напружень від вигину до напружень від стиску менше 0.1 розрахунок виконують на стійкість у площині кривизни арки за формулою

Розрахункову довжину арки l0 при визначенні її гнучкості приймають:

а)         при розрахунку на міцність за деформованою схемою:

для двошарнірних арок при симетричному навантаженні l0 = 0,35S;

для тришарнірних арок при симетричному навантаженні l0 = 0,58S;

-           для двошарнірних і тришарнірних арок при кососиметричному навантаженні за формулою

де S - повна довжина дуги арки; a - центральний кут напіварки, рад.;

для тришарнірних стрілчастих арок з кутом перелому в ключі більше 100 для всіх випадків навантажень l0 = 0,5S ;

при розрахунку тришарнірних арок на несиметричне навантаження розрахункову довжину допускається приймати рівною l0 = 0,58S ;

б)         при розрахунку на стійкість у площині кривизни для двошарнірних і
тришарнірних арок l0 = 0,58S .

Розрахунок арок на стійкість плоскої форми деформування виконують за формулою наведеною раніше (3.12) із уведенням до розрахункового опору Re коефіцієнтів умов роботи т6, тсл и тш :

Клейові шви арки перевіряють на сколювання за формулою


Несучу здатність болтів визначають з урахуванням напрямку сил поперек волокон; вона має бути більшою, чим діючі зусилля R1 і R2 .

Кріплення арки в опорних вузлах розраховують на максимальну поперечну силу, що діє в цих вузлах.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я