10.1. Сходи

Сходи в будинках служать для вертикального зв'язку приміщень, що знаходяться на різних рівнях. Розташування, число сходів у будинках і їхні розміри залежать від прийнятого архітектурно-планувального рішення, поверховості, інтенсивністі людського потоку, а також вимог пожежної безпеки.

По призначенню розрізняють сходи: основні чи головні - для повсякденної експлуатації, допоміжні - запасні, пожежні, аварійні, службові, що служать для аварійної евакуації, зв'язку з горищем чи підвалом, для підходу до різного устаткування й ін., вхідні - для організації головного входу в будинок, що влаштовуються у виді широкої вхідної площадки зі ступінями.

По розташуванні в будинку сходи розрізняють:

внутрішні сходи загального користування, розташовані в сходових клітках;

внутрішні квартирні, що служать для зв'язку житлових приміщень у межах однієї квартири;

зовнішні.

Сходи складаються з похилих елементів - сходових маршів зі щаблями і горизонтальними площадками, з яких одні знаходяться на рівні поверху - поверхові площадки, а інші між поверхами - проміжні чи міжповерхові площадки. У залежності від кількості маршів у межах поверху сходи підрозділяються на одне-, двох-, трьох- і чотирьохмаршові. Застосовуються сходи з перехресними маршами, із забіжними щаблями, вінтові сходи. Найбільше поширення в сучасному будівництві одержали одно-, двох-маршеві сходи. Застосування трьох- і чотирьох-маршевих сходів обумовлено головним чином підвищеними висотами поверхів, вимогами архітектурно-композиційної організації інтер'єрів будинків і ін.

Пожежні сходи (сталеві) установлюють поруч з будинком у місцях, що відстоять від будь -якої ділянки в плані будинку не більше ніж на 100 м. Використовують їх для доступу пожежних на поверхи, горища і на дах.

Аварійні сходи розміщають теж за межами будинку; призначені вони для швидкої евакуації людей в аварійних випадках. Виходи на аварійних сходах роблять із усіх поверхів; якщо сходи доведені до горища, те їх можна використовувати і як пожежні.


У великих суспільних будинках і спорудженнях з великим скупченням людей (метро, універмаги, вуличні підземні переходи й ін.) крім сходів і ліфтів влаштовують ескалатори та пандуси.


обладнаних ліф­тами

-           при глибині ка­біни 2 м

-           те ж, 2 м і більш

1,05

0,9

1 : 1,75

1:1,55

Допоміжні схо­ди внутрікварти

0,8

1 : 1,25

Внутріквартирні

0,8

1 : 1,1

Примітка:  Найбільша припустима ширина сходових маршів за умовами пр отипожежної безпеки - 2,4 м.

Ухилом сходового маршу називають відношення його висоти до горизонтальної проекції чи маршу закладення. Ухил сходового маршу основних сходів житлових будинків приймають у межах 1:2 + 1:1,75; для сходів на горище - 1:1,25; а ведучих у підвал - 1:1,5.

Для зручності користування сходами висоту і ширину щаблів потрібно прий-мати з урахуванням нормального кроку людини, що дорівнює приблизно 60 см при ходьбі по горизонтальній поверхні і 45 см при русі по сходах

Виходячи з цього, ширина щаблі b з висотою щаблі h у сумі повинні складати 450 мм, тобто b + h = 450 мм.

Ширина ступіні повинна бути не менш 250 мм, а висота щабля - не більш 180 мм. Ширину маршів приймають у залежності від пропускної здатності сход, що вимагається, і габар итів стер пн их пр едметів.


У житлових будинках для основних сход приймають ширину маршів до \А0мм.

Рис.2 - Варіанти схем сходів

10. 2. Конструкції сходів Найменша ширина маршів основних сходів у двоповерхових будинках дорівнює 900 мм, у будинках з числом поверхів 3 і більш - 1050 мм. Ширину сходових площадок

призначають не менш ширини маршу, причому ширина площадок основних сходів

повинна бути не менш 1200 мм. Для того щоб визначити розміри сходів і сходової клітки, необхідно знати висоту поверху, вибрати схему сходів і розміри щаблів (по рос.- ступени).

У сучасних житлових будинках поширені залізобетонні сходи, що монтуються з маршів і площадок заводського виготовлення (рис. 4, 5). Марші з двома напівплощадками встановлюють переваж-но в каркасних будинках. На рис. 4 показана двохмаршеві сходи з залізобетон-них маршів і площадок при висоті поверху 3,3 м. Цокольний марш роблять коротше відповідно до різниці рівнів землі і пола першого поверху.

Сходові марші і площадки для житлових будинків виготовляють на заводі з обробленими щаблями і поверхнями. Для суспільних будинків залізобетонні збірні марші мають накладні (наприклад, мозаїчні) проступі, що укладають після закінчення основних робіт з монтажу будинку. Кінці сходових площадок спирають на причілки сходової клітки, а у велико-панельних будинках - іноді на спеціальні сталеві столики, що прива­рюються до закладних деталей у стінових панелях сходової клітки.


Рис. 4 - Схема двохмаршевих сходів із дрібнор оз мір них площадок і маршей на косоурах.


Збірні залізобетонні марші доцільно застосовувати зі щаблями складчастого обрису, що дозволяє знизити витрату бетону на 15 % у порівнянні зі збірними маршами, що мають ступіні суцільного перетину. Становлять інтерес також збірні залізобетонні марші з пустотілими щаблями. Однак це менш технологічні й економічні, чим складчасті мар ші.

У громадських будинках сходи по сталевих косоурах у даний час з метою економії металу влаштовують рідко (рис. 3). Косоури найчастіше монтують з двотаврів чи швелерів (№ 14-18). Зі сталевими майданчиковими балками косоури сполучають зварюванням і рідше на болтах з постановкою косинців. По косоурах укладають щаблі (в основному залізобетонні).

Відповідно до правил безпеки, сходи, що мають більш п'яти щаблів, повинні бути хоча б з однієї сторони обгороджені поручнем; відкриті сходи, що мають більш 10 щаблів, повинні мати міцні поручні. Висота верха поручня над переднім краєм щаблі 90 см.

Поверхня щаблів повинна бути шорсткуватої. Іноді для цього проступь покривають рифленим металом. В усіх поверхах (навіть при різній їхній висоті) бажано зберігати однаковий ухил сход.

Щоб установити розміри елементів сходів і графічно їх побудувати, необхідно знати висоту поверху, ширину маршу, кількість маршів у поверсі і розміри щаблів. Припустимо, що висота поверху

Н = 3 м, ширина маршу а = 1,05 м, кут нахилу сходів 1:2. Щабель має розмір 150 х 300 мм. Ширина двохмаршових сходів дорівнює подвоєній ширині маршу плюс проміжок між ними, рівний 100 мм:

У=2а+100=2х1050+100=2200 мм. Висота одного маршу буде: Н / 2 = 3000 / 2=1500 мм. Число підщаблів в одному марші п = 1500 / 150 = 10.

Число щаблів в одному марші буде на одиницю менше числа підщаблів, тому що верхня щабля збігається зі сходовою площадкою:

п - 1 = 10 - 1 = 9.

Довжина горизонтальної проекції маршу d=b / n - 1=300 х 9=2700 мм. Приймаємо ширину проміжної площадки C1=1650 мм, а поверхової З2=1300 мм, визначаємо повну мінімальну довжину сходової клітки

D = d + C1+C2 = 2700+1650+1300=5650 мм з урахуванням товщини огороджень і прив'язки до модульно-розбивочних вісей.

Графічна розбивка сходів робиться в такий спосіб (рис. 6). Висоту поверху поділяють на число підщаблів у поверсі, а горизонтальну проекцію маршу (закладення маршу) - на число щаблів (проступей) без однієї. Через отримані крапки перетинань проводять горизонтальні і вертикальні прямі. По отриманій сітці вичерчують профіль сходів. При проектуванні сходів необхідно враховувати пристрій входу в будинок і на сходову площадку.

У практиці будівництва приймають дрібноелементні сходи, що складаються зі щаблів, косоурів, площадкових і підкосоурних балок, площадок, і крупно-елементні сходи, що складаються зі збірних залізобетонних сходових маршів і площадок, чи маршів, сполучених із площадками.

Дрібноелементні сходи збирають зі збірних щаблів (рис. 3), що укладають на косоури. У місцях примикання сходового маршу до площадки укладають спеціальні щаблі, що називаються нижня фризова чи верхня фризова. При цьому утворюється перехід до горизонтальної площини площадок. Щаблі, майданчикові і подкосоурні балки та косоури в більшості випадків виконують із залізобетону. Застосування металевих балок прокатного профілю для сходів у громадському будівництві обмежено.

Найбільше поширення в будівництві одержали крупнозбірні сходи, що виконуються в різних варіантах. Як типові конструкції сходів для масового будівництва

л-д


приймають марші з двома нижніми несучими ребрами чи з одним ребром, зі щаблями суцільного ребристого чи складчастого перетину. У деяких випадках застосовують накладні залізо-бетонні проступі, що укладають на цементному розчині після закінчення монтажу будинку. Дерев'яні сходизастосовують в малоповерховому будівництві в якості основних, а при устроі квартир в різних рівнях і в якості усерединіквартирних сходів. Дерев'яні сходи улаштовують на тятивах (врізні) (рис. 8), на прибоінах та на косоурах. Ширину таких сходів приймають не менш 0,8 ж.

Рис. 7 - Побудова розріза по сходах

При устрої сходів на тетивах проступь та підщаблевик (по рос. подступенок) врізають в них на глибину 15-25 мм. При устрої сходів на косоурах проступі кладуть на вирізи в них та торцом виводять за бокову поверхню косоура на величину валика, котрим обробляється торець щаблі


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я