Додаток 1

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

Атестація проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологіч­ний процес, використане устаткування, сировина чи матеріали є джерелом шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть негативно впливати на стан здоров'я працюючих, наяв­ного та майбутніх поколінь.

Метою атестації робочих місць за умовами праці є визначення шкідливих чи небезпечних умов праці, ступеня їх негативного впливу на здоров'я працюючих з метою врегулю­вання відносин між власником і працівниками в області реаліза­ції прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне за­безпечення, пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу проводиться в такій послідовності: визначаються хара­ктерні для конкретного робочого місця виробничі фактори, що підлягають лабораторним дослідженням (дод. 1); на підставі ді­ючих стандартів безпеки праці, санітарних норм і правил, та ін. визначають нормативні значення (ГДК, ГДУ) (дод. 1); визнача­ють фактичні значення факторів виробничого середовища і тру­дового процесу шляхом лабораторних досліджень або розрахун­ків. На підставі результатів проведених досліджень роблять ви­сновки та рекомендації з поліпшення умов праці та, при необ­хідності, - відповідні відшкодування чи компенсації за втрату здоров' я в процесі роботи.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться тільки санітарними лабораторіями, атестованими органами Де­ржстандарту і Міністерства охорони здоров'я.


КАРТА УМОВ ПРАЦІ

Підприємство (організація, установа)

Виробництво

Цех (дільниця, відділ)

Номер робочого місця

Професія (посада)

(код за ЕТКД, КД, повна назва)

Номери аналогічних робочих місць

 

Оцінка факторів виробничого і трудового процесів

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Фактори виробничого середовища і тру­дового процесу

Дата дослідження

Нормативне значення (ГДР, ГДК)

Фактичне значення

3-й клас: шкідливі й небез­печні умови і характер праці

Подовженість дії фактора, % за зміну

Примітки

І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

Т~

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Шкідливі хімічні речовини:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й, 4-й класи небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

т~

Пил переважно фіброгенної дії

 

 

 

 

 

 

 

 

Т~

Вібрація (загальна і локальна)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Шум

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інфразвук

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ультразвук

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Неіонізуючі випромінювання:

 

 

 

 

 

 

 

 


Радіочастотний діапазон

 

 

 

 

 

 

 

 

•   діапазон промислової частоти

 

 

 

 

 

 

 

 

•   оптичний діапазон (лазерне ви­промінювання)

 

 

 

 

 

 

 

 

Мікроклімат у приміщенні:

 

 

 

 

 

 

 

 

•   температура повітря, °С

 

 

 

 

 

 

 

 

•   швидкість руху повітря, м/с

 

 

 

 

 

 

 

 

•   відносна вологість повітря, %

 

 

 

 

 

 

 

 

•   інфрачервоне випромінювання, Вт/м2

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура   зовнішнього повітря (під час роботи на відкритому повіт­рі), °С

 

 

 

 

 

 

 

 

• влітку

 

 

 

 

 

 

 

 

• взимку

 

 

 

 

 

 

 

 

Атмосферний тиск

 

 

 

 

 

 

 

 

Біологічні фактори:

 

 

 

 

 

 

 

 

Мікроорганізми

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й, 4-й класи небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

Білкові препарати

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й, 4-й класи небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

Природні    компоненти організму (амінокислоти, вітаміни і т.п.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й, 4-й класи небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

Важкість праці:

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамічна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

•   потужність зовнішньої роботи, (Вт) при роботі за участю м'язів

 

 

 

 

 

 

 

 

•   те ж, при роботі з переважною участю м'язів плечового пояса

 

 

 

 

 

 

 

 

•   дрібні стереотипні рухи кистей і пальців рук (кількість за зміну)

 

 

 

 

 

 

 

 

Статичне навантаження

 

 

 

 

 

 

 

 

•   величина навантаження за змі­ну (кг х с) при утриманні ван­тажу:

 

 

 

 

 

 

 

 


однією рукою

 

 

 

 

 

 

двома руками

 

 

 

 

 

 

за участю м'язів тулуба і ніг

 

 

 

 

 

 

13 Робоча поза

 

 

 

 

 

 

 

Нахили тулуба, переміщення в прос-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

торі (переходи, обумовлені техноло-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гічним процесом)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Напруженість праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увага:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   тривалість зосередження (% до тривалості зміни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   частота сигналів у середньому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за годину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напруженість аналізаторних функ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цій:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   зору (категорія зорових робіт за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СНиП ІІ-4-79)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   слуху (при виробничій необхід-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ності сприйняття мови або ди-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ференціювання сигналів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емоційна й інтелектуальна напру-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

женість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одноманітність:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   кількість елементів у багатора-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зово повторюваних операціях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   тривалість виконання повторю-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ваних операцій, сек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   час спостереження за ходом ви-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робничого процесу без активних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дій (% до тривалості зміни)

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Змінність

 

 

 

 

 

 

_

Кількість факторів

х

х

х

_

 

 

х

х

 

І. Гігієнічна оцінка умов праці

ІІ. Оцінка технічного й організаційного рівня

ІІІ. Атестація робочого місця

IV. Рекомендації щодо поліпшення умов праці, їхнє економічне обґрунтування

V. Пільги і компенсації

Пільги і компенсації        Діючі        Запропоновані Витрати Пенсійне забезпечення

Доплати

Додаткові відпустки

Інші

Голова атестаційної комісії Члени атестаційної комісії

З атестацією ознайомлені


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я