ВИСНОВКИ

Конструкції анкерних болтів і способи кріплення устат­кування і металевих конструкцій до готових фундаментів, бе­тонних та залізобетонних конструкцій у нашій країні і за рубе­жем постійно удосконалюються. Аналіз розглянутих у навчаль­ному посібнику конструкцій анкерних болтів і способів кріп­лення устаткування показує наступне. Установка анкерних бол­тів у пробурені свердловини в готових фундаментах і бетонних чи залізобетонних конструкціях є найбільш прогресивним спо­собом анкероустановочних робіт. Цей спосіб дозволяє значно знизити їх вартість і трудомісткість, підвищити якість, скороти­ти терміни будівництва.

Застосування знімних самоанкеручих болтів (ролболти, дуплексанкер, дюбелі типу ТЕП, НІІЖБ та ін.) для кріплення те­хнологічного устаткування до готових фундаментів і конструк­цій призводить до значного зниження витрат металу і бетону. Затягування знімних самоанкеруючих болтів усіх типів можливе відразу після їх установки в пробурені свердловини. Вони мо­жуть бути використані повторно. Основним недоліком знімних самоанкеруючих болтів є складність і висока трудомісткість їх виготовлення, а отже велика вартість. Крім того, для установки зазначених болтів необхідно бурити свердловини високої точно­сті (відхилення, що допускається, по діаметру болта складає 0,5+2 мм). Для широкого використання самоанкеруючих болтів треба налагодити централізоване виготовлення таких кріплень і організувати постачання їх у комплекті з устаткуванням.

Найбільш прогресивними з погляду технології прова­дження робіт і економічності є глухі болти, встановлювані в пробурені свердловини у фундаментах бетонних чи залізобе­тонних конструкціях і закріплювані синтетичними клеями, тве­рдими цементно-піщаними сумішами і цементними розчинами. Собівартість їхньої установки в кілька разів нижче собівартості глухих шанцевих болтів і знімних, закладні елементи яких вста­новлюють при зведенні фундаментів.

Спосіб закріплення гладких болтів на готових бетонних і залізобетонних фундаментах і конструкціях за допомогою твер­дої цементно-піщаної суміші (віброзачеканка) дозволяє робити затягування болтів через три доби. Недоліком віброзачеканки є необхідність використання спеціального механізму для ущіль­

нення суміші, багатокомпонентність і складність її приготуван­ня, досить висока трудомісткість.

Способи кріплення глухих гладких анкерних болтів на готових фундаментах за допомогою епоксидних, силоксанових і акрилових клеїв є найбільш прогресивними, економічними і менш трудомісткими.

Особливо значну перевагу дає застосування акрилових клеїв для кріплення анкерних болтів. Використання їх дозволяє значно знизити вартість і трудомісткість анкероустановчих ро­біт, робити установку анкерних болтів при різних погодних умовах і у вологий бетон. Кріплення болтів може здійснюватися до, після і під час установки устаткування на фундамент. Через добу після установки болтів можна робити їхнє затягування. Акриловий клей малокомпонентний, простий і надійний у при­готуванні. Завод-виготовлювач поставляє компоненти клею в комплекті, що полегшує організацію забезпечення анкероуста-новочних робіт. Простота і надійність, низька вартість і техно­логічність способу кріплення устаткування за допомогою акри­лових клеїв дозволяє рекомендувати його до широкого впрова­дження в будівництво.

Технологічний процес з кріплення технологічного обла­днання і металевих конструкцій до фундаментів містить в собі значний перелік операцій, що характеризуються різним ступе­нем насиченості небезпечними та шкідливими виробничими фа­кторами. У зв'язку з цим у Розд. 7. навчального посібника наве­дені основні положення з охорони праці, що діють на дійсний час в Україні.

Матеріал розділу охоплює законодавчі положення, що стосуються організації служби охорони праці на підприємстві; обов' язки та права працівників відносно організації робочого місця, умов праці, відпусток, компенсації здоров' я за шкідливі умови праці та ін.

Окремими підрозділами надано матеріал, що стосується впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Серед комплексу всіх негативних факторів виділені ті, що характерні при виконанні робіт з кріплення технологічного обладнання і металевих конструкцій до фундаментів.

Так, у підрозділі «Виробнича санітарія», присвячено-мушкідливим факторам виділені такі, як параметри мікрокліма­ту робочої зони, виробничий пил, загазованість повітря робочої

зони, шкідливі хімічні речовини, освітленість робочого місця, шум, вібрація. Наведений опис не тільки механізму дії цих фак­торів на організм людини, поняття їх гранично допустимого рі­вня, а й методи та засоби захисту працюючих.

На основі аналізу виробничого процесу з кріплення тех­нологічного обладнання і металевих конструкцій до фундамен­тів виділені машини й механізми, що застосовуються при вико­нанні таких робіт. Це дало змогу окреслити коло небезпечних виробничих факторів, специфічних при виконанні робіт та дати опис безпечних прийомів їх виконання.

Ряд технологічних операцій з кріплення технологічного обладнання й металевих конструкцій до фундаментів виконують з використанням переносного та стаціонарного електроінстру­менту. Це поставило завдання дати описання основних правил безпечного виконання робіт в електроустановках. Для якісного сприйняття матеріалу студентами в цьому підрозділі викладено вплив електричного струму на організм людини, аналіз ступеню небезпечності ураження людини в електричних мережах до 1000 В та матеріал, що безпосередньо стосується правил безпе­чного виконання робіт в електроустановках. Описані також прийоми надання долікарської допомоги при ураженні людини електричним струмом.

Акрилові клеї та епоксидні смоли, що використовуються при кріпленні технологічного обладнання й металевих констру­кцій до фундаментів, характеризуються підвищеною пожежною небезпечністю. У зв' язку з цим у відповідному підрозділі навча­льного посібника описані організаційні заходи та технічні засо­би забезпечення пожежної небезпеки на підприємстві.

Важливою позитивною рисою посібника є також опи­сання правил проведення атестації робочих місць за умовами праці. В додатку наведені затверджені Дежнаглядохоронпраці України форми документів, що використовуються при прове­денні такого періодичного дослідження, обов'язкового для кож­ного підприємства.

Навчальний посібник буде корисним студентам будіве­льних спеціальностей при вивченні курсу металевих конструк­цій та інженерно-технічним працівникам і науковцям, що пра­цюють в цій сфері виробництва.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я