ВСТУП

Навчальний посібник присвячений висвітленню питань кріплення технологічного обладнання й металевих конструкцій до фундаментів за допомогою анкерних болтів при забезпеченні охорони та безпеки праці.

При будівництві, експлуатації та реконструкції промис­лових підприємств досить значний обсяг робіт проводять з мон­тажу й закріплення на споруджуваних та існуючих фундаментах устаткування, технологічних ліній та допоміжних пристроїв. Особливо це відноситься до підприємств металургійної, маши­нобудівної, гірничорудної, хімічної та деяких інших галузей промисловості. Щорічно для цих цілей застосовуються сотні ти­сяч анкерних болтів. Трудомісткість операцій з анкерування за­ймає до 30...40 % загальної трудомісткості механоскладальних робіт. На додаток до цього слід вказати, що, наприклад, висоту фундаменту для багатьох видів устаткування часто визначають за довжиною закладення анкерних болтів, що призводить до значної перевитрати бетону та сталі. Крім того, загальноприйня­та установка анкерних болтів трудомістка й не гарантує необ­хідної точності їхнього розташування. Унаслідок цього 19...24 % трудовитрат при монтажі устаткування приходиться на ви­правлення дефектів встановлених анкерних болтів. Крім того, відсутність уніфікації й взаємозамінності опорних частин устат­кування створює значні труднощі при його модернізації в дію­чих цехах, оскільки місця установки анкерних болтів нового об­ладнання, як правило, не збігаються зі старими.

Таким чином, від способів виробництва, вивірки й тех­нології закріплення анкерних болтів значною мірою залежать темпи та вартість монтажних робіт. У зв'язку з цим розробка й впровадження прогресивних методів анкероустановочних робіт для закріплення устаткування є важливим резервом скорочення трудомісткості, матеріалоємності, тривалості й вартості як буді­вельних робіт, так і робіт з ремонту й реконструкції промисло­вих підприємств.

Роботи з кріплення технологічного обладнання й мета­левих конструкцій до фундаментів за допомогою анкерних бол­тів супроводжуються значною кількістю негативних виробни­чих факторів, що можуть впливати на здоров'я та працездат­ність робітників. З огляду на це, та приймаючи до уваги на зна­

чний рівень професійних захворювань та виробничого травма­тизму в Україні, в посібнику наведені загальні положення з охо­рони праці в Україні. Вони включають законодавчу та нормати­вно-технічну базу, загальні положення з виробничої санітарії, безпеки праці, електро- та пожежної безпеки, безпеки проведен­ня операцій, що виконують при здійсненні анкероустановочних робіт.

Матеріал навчального посібника базується на таких при­кладних дисциплінах: залізобетонні конструкції, металеві конс­трукції, будівельні матеріали і технологія будівельного вироб­ництва, основи охорони праці, охорона праці в будівництві.

Для полегшення самостійного оволодіння розрахунком анкерних болтів, їх проектуванням, а також підбором сумішей для їх улаштування в посібнику наведені приклади вирішення відповідних задач.

Навчальний посібник призначений для студентів будіве­льних спеціальностей вищих закладів освіти та може бути кори­сним інженерно-технічним працівникам та науковцям, що пра­цюють в цій галузі.

Побажання та зауваження за структурою чи змістом на­вчального посібника автори просять надсилати за адресою: 620002, Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, Україна.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я