7.9. Пожежна безпека

Пожежна безпека забезпечується системою профілакти­чних протипожежних заходів та відповідних засобів, спрямова­них на зменшення можливості виникнення пожеж, обмеження поширення вогню, гасіння вогню і захист людей у випадку по­жежі.

Профілактичні протипожежні заходи класифікуються, як організаційні, технічні, експлуатаційні й режимні.

Організаційні заходи: навчання персоналу протипожеж­ним правилам; проходження протипожежної підготовки; прове­дення періодичних інструктажів; проведення протипожежних тренувань; створення добровільних пожежних дружин; видання необхідних інструкцій і плакатів по протипожежній техніці.

До технічних заходів відносяться: дотримання протипо­жежних норм при проектуванні й спорудженні будинків (засто­сування будівельних матеріалів, що відповідають визначеним вимогам, ступеню вогнестійкості будинків і межам вогнестійко­сті будівельних конструкцій); дотримання необхідних умов при виборі електроустаткування; пристрій захисного заземлення устаткування, захисту від електростатичних розрядів, блискав-козахисту.

Експлуатаційні заходи: правильна технічна експлуатація електроустаткування; дотримання номінальних чи допустимих режимів роботи; якісне виконання ремонтів; правильна експлу­атація будинків і споруд, що полягає в дотриманні протипожеж­ного режиму, наявності та утримуванні в належному стані ева­куаційних виходів, улаштуванні аварійного освітлення, утри­мання у справності систем вентиляції, первинних засобів по-жежегасіння; утримання в належному стані території підприєм­ства та місця виконання робіт, що полягає в своєчасному зби­ранні й вивозу сміття, наявності у належному стані проїзних до­ріг, утримання у справному стані пожежних гідрантів, водойм та інших джерел водопостачання.

Режимні заходи: обмеження застосування відкритого во­гню; виділення спеціального місця для паління; організація про­ведення електро- і газозварювальних робіт з урахуванням про­типожежної безпеки.

Всі будинки, споруди й виробничі приміщення підпри­

ємства повинні бути забезпечені відповідними первинними за­собами пожежегасіння. До первинних засобів пожежегасіння ві­дносяться вогнегасники, багри, відра, сокири, ящики з піском, повстяні ковдри та ін. Перелік, тип та кількість первинних засо­бів пожежегасіння залежить від категорії виробничого примі­щення за вибухо- та пожежонебезпечністю і встановлені відпо­відними нормативними документами. Для вказівки місцезнахо­дження первинних засобів гасіння пожежі встановлюють знаки всередині та поза приміщеннями. Первинні засоби, що призна­чені для гасіння пожежі на території підприємства, повинні бути розміщені на спеціальних протипожежних щитах.

Питання для самоперевірки до розділу 7.9

Які складові включає система забезпечення пожежної безпеки на підприємстві?

В чому полягають організаційні протипожежні заходи?

В чому полягають технічні протипожежні заходи?

Які вимоги ставляться при проектуванні й спорудженні будинків в плані забезпечення пожежної безпеки?

Як забезпечується протипожежна безпека електричних установок?

В чому полягають експлуатаційні протипожежні заходи?

В чому полягають режимні протипожежні заходи?

Що відноситься до первинних засобів пожежегасіння?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я