7.6. Основи безпеки праці

Безпека виробничих процесів забезпечується устатку­ванням в безпечному виконанні та беззаперечним виконанням та використанням заходів і засобів з охорони праці. Безпека устат­кування повинна забезпечуватися, в основному, врахуванням вимог безпеки праці при його використанні на етапі його проек­тування.

7.6.1. Вимоги безпеки до виробничих процесів та устаткування

Загальні вимоги безпеки до виробничих процесів та устаткування визначені ГОСТ 12.3.003-75*. Вони включають такі положення:

усунення безпосереднього контакту працюючих з вихід­ною сировиною, напівфабрикатами, готовою продукцією й відходами виробництва, що шкідливо впливають на ор­ганізм людини;

заміна технологічних процесів і операцій, що є джерелом небезпечних і шкідливих виробничих факторів, процесами й операціями, в яких зазначені фактори відсутні або мають допустиму інтенсивність стосовно здоров'я працюючих;

комплексна механізація й автоматизація виробництва;

застосування дистанційного керування технологічними процесами й операціями при наявності небезпечних і шкі­дливих виробничих факторів;

герметизація устаткування, що є джерелом шкідливих ре­човин;

впровадження систем контролю й керування технологіч­ним процесом, що забезпечують захист працюючих і ава­рійне відключення виробничого обладнання від системи живлення;

своєчасне одержання інформації про виникнення небезпе­чних і шкідливих виробничих факторів на окремих опера­ціях за допомогою автоматичних контрольно-вимірювальних пристроїв і систем;

раціональна організація праці й відпочинку з метою про­філактики монотонності чи гіподинамії, обмеження важ­кості праці;

своєчасне видалення і знешкодження відходів виробницт­ва, що є джерелами небезпечних і шкідливих факторів;

застосування методів колективного захисту працюючих;

забезпечення пожежної й вибухової безпечності.

При визначенні необхідних засобів захисту працюючих необхідно керуватися відповідними стандартами системи безпе­ки праці (ССБП), безпеки виробничих процесів і виробничого устаткування, що застосовується в цих процесах [8].

Вимоги безпеки праці при протіканні технологічного процесу повинні передбачатися в технологічній документації.

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки виробни­чих процесів мають відповідати ГОСТ 12.1.004-91, а вибухобез-печності - ГОСТ 12.1.010-76.

Виробничі будинки й споруди, залежно від обраного ар­хітектурно-будівельного й об'ємно-планувального рішення, мо­жуть впливати на такі фактори умов праці, як освітлення, шум, мікроклімат, вміст шкідливих домішок у повітряному середо­вищі, виробнича вібрація. Крім того, неправильне колірне або архітектурне оформлення інтер'єра виробничих приміщень і те­риторії підприємств може призвести до несприятливого психо­логічного впливу на працюючих.

Правильна організація робочих місць включає також врахування ергономічних вимог до організації робочого місця, передбачених ГОСТ 12.2.049-80. Виконання цих вимог забезпе­чує економію рухів працюючого, виключення незручних поз при обслуговуванні устаткування, правильне компонування пультів керування і т. п.

Розташування виробничого обладнання, матеріалів, за­готовок, готової продукції й відходів виробництва в приміщен­нях і на робочих місцях не повинне створювати небезпеку для працюючих. Відстань між одиницями устаткування, а також між обладнанням і стінами виробничих приміщень, будинків та спо­руд повинна відповідати вимогам діючих норм технологічного проектування, будівельним нормам і правилам.

7.6.2. Вимоги безпеки при транспортуванні вантажів

При транспортуванні вантажів необхідно забезпечувати:

використання безпечних транспортних комунікацій;

застосування засобів пересування вантажів, що виклю­чають виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

механізацію й автоматизацію перевезень.

У формуванні безпечних умов праці велике значення мають навчання та інструктаж працюючих з безпечних методів проведення робіт, а також урахування медичних протипоказань до використання персоналу в окремих технологічних процесах.

В цьому плані важливими також є психологічний та со­ціальний фактори, що включають відношення власника підпри­ємства (організації, установи), працюючого до додержання нор­мативів та правил охорони праці, прийомів безпечного виконан­ня робіт на кожному робочому місці, використання індивідуаль­них засобів захисту. Для підвищення рівня самоорганізації пра­цюючих з додержання вимог безпеки праці та технологічних процесів немаловажну роль відіграють засоби наглядної агітації та тематичні лекції з питань охорони праці, що включають ста­тистичні дані з виробничого травматизму та професійних захво­рювань як на Україні, так в зарубіжних країнах.

Питання для самоперевірки до розділу 7.6

На якому етапі повинні вирішуватися питання забезпе­чення безпеки праці?

Викладіть загальні вимоги безпеки до виробничих проце­сів.

Як позначається виконання ергономічних вимог до орга­нізації робочого місця на процесі праці ?

Викладіть вимоги безпеки при транспортуванні вантажів.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я