5.1. Утворення свердловин у бетоні і залізобетоні

Утворення свердловин у бетоні й залізобетоні викону­ється механізованим інструментом, технічні характеристики якого наведені нижче. Їх здійснюють за розміткою, або через от­вори під фундаментні болти у станинах попередньо вивіреного устаткування, або за допомогою кондукторної плити (рис. 5.1).

Розмітку місць установки болтів проводять:

а)         загальноприйнятими методами гео-
дезичної розбивки, при цьому рекомен-
дується осі устаткування та осі отворів
намічати керном по олійній фарбі;

б)         за шаблоном (знятим з анкера-пла-
ну) з використанням його як кондукто-
ра;

в)         шляхом попередньої установки
устаткування з накернюванням місць

розташування болтів через отвор у ста-Рис. 5.1 - Свердління з нині кондукторною плитою

Розмітку отворів виконують у строгій відповідності з ро­змірами на кресленнях. Похибка розмітки отворів під болти має бути не більше 50% величини відхилень допустимих розташу­вань осей фундаментних болтів.

Точність розмітки осей отворів повинна бути не нижче величини, обумовленої залежністю:

(5.1)

де Sx і Sy - величини відхилень від номінальних розмірів, що ко­ординують положення осі отворів; D - діаметр отвору під болт у станині устаткування: витримування потрібних допусків при бурінні свердловин необхідне для надійної роботи анкерних бо­лтів.

Технологія утворення свердловин повинна відповідати вимогам діючих технічних умов на провадження робіт і правил техніки безпеки.

Для буріння свердловин у бетоні й залізобетоні викорис­товують бури, свердла з твердосплавними напайками або осна-

щені природними чи штучними алмазами [3,80,81,98,105]. Про-

мисловість випускає електро- і пневматичні дрилі, молотки й перфоратори, робочі органи яких оснащені твердосплавними пластинами, що дозволяють якісно свердлити необхідні для ан­керних болтів отвори механізованим способом. Інструмент під­бирають залежно від діаметра отворів, марки бетону і насичено­сті арматурою. Доцільно використовувати твердосплавний ін­струмент з ударно-поворотною дією робочого органа. Ударно-поворотне свердління завдяки великій енергії удару і малій площі контакту робочого органа з матеріалом практично можна застосовувати для пробивання отворів у конструкціях з бетону будь-якої міцності.

Найбільш широке використання для утворення отворів у бетонних і залізобетонних конструкціях знайшли ручні пневма­тичні перфоратори різного типу, оснащені твердосплавним ін­струментом (табл. 5.1). Робочим органом ручних перфораторів є коронки. Для утворення свердловин діаметром до 60 мм засто­совують серійні коронки долотчастого і хрестового типу (табл. 5.2). Вид коронок представлений на рис. 5.2. При діаметрі отво­ру більш 60 мм використовують спеціальні розбурюючі коронки

Надпись:

Надпись:

[3,105]. Типи коронок вибирають таким чином, щоб діаметр утвореного отвору перевищував діаметр закріплюваного болта на 10-20 мм.

а)

б)

в)

Сумарна довжина     пробурюваних свердловин у бетоні
класів В10-В30 до повного зносу коронки залежно від її діамет-
ра складає:

d, мм   L, м

30        80 - 90

40        50 -70

50        35 - 40

60        25 - 30.

У комплект устаткування перфораторів входять також бурові штанги, виготовлені зі спеціальної бурової шестигранної сталі. Штанги мають поздовжні отвори діаметром 9 мм для по­дачі промивної води чи стиснутого повітря для очищення отво­рів. Переріз шестигранника відповідає буксі перфоратора. Ко­ронки зі штангами з'єднують натягом за допомогою конуса шта­нги, що передає крутний момент. Тому конусну частину штанг


виготовляють особливо ретельно і перевіряють шаблоном [51, 80,81]. Довжину штанги підбирають залежно від глибини сверд­ловини. Типи і розміри штанг наведені в табл. 5.3.

мм, діаметр посадкового конуса - 25 мм, кут по­садкового конуса - 70. б) при замовленні штанг треба вказувати спосіб очищення свердловин і довжину штанги.

Наприклад: бурова штанга БШ25-1300 для буріння з продувкою чи центральним промиванням; бурова штанга БШ25-700 для буріння з подачею води через бурову муфту-насадку. Перша цифра означає діаметр вписаного кола штанги, друга - її довжину.

В останні роки для буріння свердловин у бетоні знайшли застосування електричні перфоратори, типи яких подані в табл. 5.4. Види бурильних інструментів для зазначених перфораторів наведені на рис. 5.3. Основним недоліком цього інструмента є труднощі видалення бурового дрібняка із свердловини.

Для свердління свердловин під конічні болти і дюбелі застосовують електро- і пневмоперфоратори чи свердлильні машини, оснащені алмазними кільцевими свердлами.


При свердлінні алмазними коронками і коронками, оснащеними твердими сплавами, необхідна подача води для охолодження в зону різання. Витрата води залежить від діаметра пробурюваної свердловини. При діаметрі свердловини від 25 мм витрата води становить 1,5 л/хв., при діаметрі більше 25 мм - до 2,5 л/хв.

Діаметр свердловини для прямих болтів на синтетичних клеях (епоксидному, силоксановому чи акриловому) має бути на 6-16 мм більше діаметра болта, а діаметр свердловин для пря­мих болтів, що закріплюються за допомогою цементно-піщаної суміші способом віброзачеканки, визначається розмірами ущі­льнювального пристрою.

Для конічних болтів, які закріплюються за допомогою розтискної цанги, діаметри свердловин і їхні допустимі відхи­лення розмірів приймають за табл. 5.5.

Діаметр свердловин для конічних болтів, що закріплю­ються цементно-піщаним розчином методом віброзанурення, визначається діаметром DKop для свердління свердловин і прий­мається відповідно до табл. 5.6.Розміри колодязів для вигнутих болтів повинні прийма­тися відповідно до табл. 5.7.


Відстань від грані колодязя до зовнішньої грані фунда­менту має бути не менше 50 мм для болтів діаметром від 12 до 24 мм і 100 мм - для болтів діаметром від 30 до 48 мм.

Допускається виготовлення круглих колодязів шляхом їхнього висвердлювання в готових фундаментах алмазними ін­струментами. Діаметр колодязя повинен бути рівним розміру В.

Під дюбелі діаметри свердловин визначаються розміра­ми свердлильного (різального) інструмента, що приймається за зовнішнім діаметром конструктивних елементів болта.

Перед початком буріння перевіряють робочий стан ін­струмента і перфоратора, цілісність твердосплавних пластин ко­ронок, конусної і хвостової частин штанги, чистоту продувного (промивного) отвору, правильність загострення коронки.

Після підготовки і перевірки інструмента приступають до буріння свердловин у бетоні й залізобетоні. Для забезпечення необхідної точності розташування свердловин на фундаменті в процесі буріння використовують інвентарні кондукторні при­строї, а також установочні пристрої для буріння отворів діамет­ром більше 60 мм [80,81,105]. При влученні в переріз пробурю-ванного отвору елементів захисної арматури їх перерізають рі­заками будь-якого типу. Перерізання елементів арматури глибо­кого залягання (більше 40 мм) виконують за допомогою елект­розварювальних апаратів з наступною видувкою продуктів пла-вління і добурюванням отвору на задану глибину.

У даний час розроблені й серійно випускаються кільцеві пустотілі свердла з коронкою зі штучних чи природних алмазів, а також інструмент для їхнього використання. Перевагою таких свердл є можливість свердління залізобетону, висока точність отворів за діаметром. При свердлінні алмазними свердлами пот­рібні мінімальні зусилля і потужність обертального механізму. Крім того, при такому свердлінні в зоні отвору і по всій його ви­соті не утворюються мікротріщини. Алмазне свердло легко пе­рерізає арматуру будь-якого діаметра. Це також велика перевага алмазних свердл перед твердосплавним інструментом. При све­рдленні отворів у бетоні діаметром 60 мм застосування алмаз­них свердл більш економічне в порівнянні з цим інструментом.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я