14.1 Організація роботи служб транспортного об'єкта

До об'єктів вантажного транспорту можна віднести наступне - рис. 14.1.

Класифікація об'єктів вантажного транспорту

Далі зупинимося на роботі підприємств, які здійснюють перевезення ван­тажів. До таких підприємств відносяться, зокрема, автотранспортні підприємс­тва (АТП).

Узагальнена схема управління вантажними перевезеннями подана на рис. 14.2.

Організація процесів управління характеризується певною послідовністю керуючого впливу: вибір цілей, прогнозування, планування, оперативне управ­ління, координація, стимулювання, облік і контроль.

КЕРІВНИЦТВО І УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ ВАНТАЖІВ МІС­ТЯТЬ У СОБІ:

організацію прийому заявок на перевезення і вивчення потреб клієнту­ри в перевезеннях і додаткових послугах;

розробку змінно-добових планів;

організацію випуску транспортних засобів на лінію і оформлення до­кументів при його поверненні з лінії;

здійснення оперативного керівництва й контролю роботи транспорт­них засобів на лінії;

здійснення оперативного обліку й аналізу ефективності роботи транс­портних засобів.

Оперативне планування

Формування заявки

Підготовка документації


Основними завданнями автотранспортного підприємства є:

організація й виконання перевезень відповідно плану й завданнями;

зберігання, технічне обслуговування й ремонт транспортних засобів;

матеріально-технічне постачання підприємства;

утримання і ремонт будівель, споруд й обладнання;

підбір, розміщення і підвищення кваліфікації персоналу;

організація праці, планування і облік виробничо-фінансової діяльності.

процесами виробничої діяльності автотранспортного

Основними підприємства є:

основне виробництво;

допоміжне виробництво;

обслуговуюче виробництво;

управління виробництвом.

Основне виробництво на автомобільному транспорті — виконання пере­везень, що є визначальним для автотранспортного підприємства. Але основне виробництво має потребу в обслуговуванні й виконанні комплексу допоміжних робіт.

Допоміжне виробництво автотранспортного підприємства — це сукуп­ність виробничих процесів, що мають свій результат праці у вигляді певної те­хнічної готовності транспортних засобів, які використовуються в основному виробництві.

Обслуговуючі виробництва матеріального продукту не створюють. Вони забезпечують основне й допоміжне виробництво енергоресурсами, інформа­ційним обслуговуванням, контролюють якість технічного обслуговування й ремонту.

Автотранспортне підприємство для успішної діяльності повинно склада­тися з ряду структурних підрозділів з певними функціями й строго певними взаємозв'язками (рис. 14.3).

Виробнича структура автотранспортного підприємства формується на­ступним складом:

основна (експлуатаційна) служба - служба організації перевезень;

допоміжне виробництво - технічна служба;

обслуговуюче виробництво - служба головного механіка й енергетика;

служба підсобно-допоміжних робіт (збирання приміщень, території й

т.п.);

5) служби управління.

Розміри автотранспортного підприємства визначають організацію цих служб. У великих населених пунктах кілька транспортних підприємств утво­рять виробничі об'єднання вантажного автомобільного транспорту.

В автотранспортних підприємствах із числом автомобілів менше 25 під-

розділи об'єднують. Наприклад, начальник такого підприємства одночасно є головним інженером, начальником гаража й начальником служби експлуатації.


Основним виробничим підрозділом автотранспортного підприємства є служба експлуатації (організації перевезень).


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я