АНОТАЦІЯ

Міністерство освіти і науки України Харківська національна академія міського

господарства

Давідіч Ю. О. - Розробка графіка руху транспортних засобів при організації вантажних перевезень

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів напрямку підготовки 6.070101 - «Транспортні технології»

Харків ХНАМГ 2010

УДК 656.13(075) ББК 39.38я7

Д13

Р е ц е н з е н т и:

Лисіков Є.М., професор кафедри „Колії та колійне господарство" Української державної академії залізничного транспорту, д-р техн. наук,

професор;

Загарій Г.І., завідувач кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем Української державної академії залізничного транспорту, д-р техн. наук,

професор;

Ашеров А.Т., завідувач кафедри інформатики та обчислювальної техніки Української інженерно-педагогічної академії, д-р техн. наук, професор

Гоиф надано Міністерством освіти і науки України, рішення № 1/11-5588 від 23.06.10

Давідіч Ю. О.

Д13 Розробка графіка руху транспортних засобів при організації вантажних перевезень: навч. посіб. / Ю. О. Давідіч; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2010. - 345 с.

ISBN 978-966-695-189-5

У навчальному посібнику висвітлені питання розробки графіків руху транспортних засобів при організації вантажних перевезень. На основі широкого використання експериментальних досліджень особливостей сприйняття організмом водія умов роботи визначені напрямки вдосконалювання норм і способів визначення режимів роботи водіїв при перевезенні вантажів. Навчальний посібник роз­рахований для студентів, аспірантів, науковців, викладачів, а також проектувальників транспортних систем, які приймають рішення, щодо реалізації різноманітних проектів відносно вантажних перевезень.

УКД 659.13(075) ББК 39.38я7

ISBN 978-966-695-189-5

© Ю. О. Давідіч, 2010 © ХНАМГ, 2010


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я