2.2. Поняття інформації , види сигналів

Інформація - це сукупність знань, що характеризують стан контрольова­ного процесу або об'єкта. Вона може передаватися, розподілятися, перетворю­ватися, зберігатися або безпосередньо використовуватися.

Сигнал - це фізичний процес, що відображає інформаційне повідомлення з похибкою, яка не перевищує заданого значення. Сигнал повинен бути придат­ним для передачі на відстань та його обробки.

Оскільки повідомлення несе інформацію про зміну стану технологічного об' єкта керування, то сигнал повинен мати один або декілька параметрів, що піддаються відповідній зміні.

Якщо технологічний об' єкт управління має тільки одну керовану величи­ну (Y) (рис.2.1), його називають одновимірним. Реально ТЕ на електричному транспорті мають велику кількість і керованих ординат, і відповідне їм число дій, що управляють (Х), - це багатовимірні об'єкти.

До особливостей багатовимірних ТЕ на електричному транспорті слід віднести застосування різних датчиків - джерел інформації про контрольовані величини (струм, напруга, температура та ін.).

Подпись:

Рис .2.1 - Структурна схема одновимірного керованого об'єкта: ТО - технологічний об'єкт; ПК - пристрій керування; ПЕ - приймальний еле­мент; ВЕ - виконавський елемент; Х - керуюча величина; Y - керована величи­на.

Часто контрольовані величини перетворюються в пропорційні електричні сигнали до їх передачі на різні відстані. Інформаційне повідомлення завжди зв'язане з джерелом і приймачем інформації, сполученими каналом передачі (рис .2.2).

Приймач інформації

Джерелом і приймачем інформації можуть бути технічні пристрої (ПЕ, МПП, індикатори та ін.). Каналом передачі - сукупність пристроїв, що мають один вхід і один вихід, й призначені для передачі інформації на відстані. Повід­омлення можуть мати різноманітні форми: звуку, тексту, зображення, електри­чної напруги від ПЕ.

В електричному сигналі можуть модулюватися напруга, сила струму, час -то та, фаза. Сигнал, в якому нічого не змінюється, не може нести інформацію.

При всіх перетвореннях сигналу інформація, що міститься в ньому, мусить збе­рігатися.

Залежно від характеру зміни сигналу в часі розрізнюють сигналі випадко­ві й детерміновані. Випадкові - це ті, поведінку яких у годині неможливо пе­редбачати. Як правило, у прибудовах автоматики це перешкоди.

Детерміновані сигналі - це ті, поведінку яких у часі можна передбачити заздалегідь із заданою похибкою. Детермінований сигнал може бути заданий математичною моделлю. Наприклад, для генератора синусоїдальної напруги U(t):

U(t) = Um sin(wot + j ), (1.1)

де Um - амплітуда коливань; coo - колова частота; фо - початкова фаза; t - час.

Аналогові сигналі передають повідомлення у деякому безперервному ін­тервалі значень фізичного параметра, що кількісно характеризує стан джерела інформації. У якості аналогових ПЕ можуть служити терморезистори, фоторе-зистори, трансформатори струму і напруги та ін.

Логічні (цифрові, дискретні) сигнали передають повідомлення тільки про два стані джерела інформації - "ТАК - НІ", " ВВІМКНЕНО - ВИМКНЕНО". У якості логічних ПЕ можуть служити контактні елементи, наприклад реле, які виконують роль джерел електричних сигналів. Формування таким чином двій­кового коду знайшло застосування в цифрових пристроях. Кількість інформації в сигналі прийнято вимірювати в бітах (binary digital - двійкова цифра). Один біт - це кількість інформації, відповідна одному з двох рівноймовірних повід­омлень типу "1" - "0" і означає один двійковий розряд, який може набувати значення логічної одиниці чи логічного нуля.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я