14.4. Логічні й арифметичні дії в МП

Мета: засвоїти принципи реалізації логічних і арифметичних дій в мікро­процесорах, їх кодування і використання в мовах програмування.

МП КР580 (рис .14.5) виконує логічні операції, які реалізують відомі елек­тронні логічні елементи: AND, OR, NOT, а також що "виключає OR" і комбіна­ції NAND, ХOR.

1. Виконання логічних операцій.

-           перше число розміщується в регістрі акумулятора (А), а друге - в регістрі швидкої па­м'яті (В). Результат розміщується в (А):

0|0|1|1|0|0|1|0

- схема десяткової корекції; МПЛ1, МПЛ2 - мультиплексори; B,C,D,E,H,L,W,Z - блок регістрів загального призначення; ВУС - покажчик сте­ка; ПС - програмний лічильник; РА - регістр адреси; БР1, БР2 - буферні регіст­ри.

У РО МП при виконанні арифметичних операцій біт С розглядається як 9-

й розряд А - акумулятора.

Приклад: Виконати складання чисел. При складанні B8 + A2: 8+2 = 10 > А; B > 11, A > 10; 11+10 = 21; 21 -16 = 5 + 1, тут маємо „1", що відображає пе­реповнювання акумулятора. „1" - переміститься в біт С регістра ознак.

У двійкових кодах: команди операцій „суми" - ACI, ADC, і „віднімання" -

SBI, SBB та ін. виконуються:

0          1          0          1          2          0          1 1

Пояснити дії МП з величиною „2".

Завдання: виконати арифметичні й логічні операції з числовою інформа­цією відповідно до індивідуального завдання.

14.5. Розробка блок - схем алгоритмів

Мета: навчитися створювати блок-схеми алгоритмів для вирішення різ­них завдань автоматизації технологічних об'єктів за допомогою програмованих

МПП.

Різноманіття блоків часто зводиться до декількох типових: блоки почала і кінця алгоритму; блоки обробки даних; блоки перевірки умов.

Всі блоки відрізняються між собою і графічно зображуються: овальною, прямокутною формами і у вигляді ромба.

Завдання: розробити блок - схему алгоритму вирішення задачі управлін­ня ВЕ, розглянутої в разд.14.2, відповідно до індивідуального завдання за до­помогою мікропроцесорного пристрою.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я