13.3. Організація технічного обслуговування МПП

У системах керування, де пристроєм обробки інформації є мікропроцесор, найбільш часто відмови виникають у периферійному обладнанні (датчиках, ви­конавчих пристроях, приладах масової пам'яті та відображення інформації), у

блоках електроживлення, в елементах з електромеханічними контактами та в контактних з'єднаннях (конвекторах). Тому є важливим своєчасне проведення технічного обслуговування (ТО) або профілактичних робіт, під час яких вияв­ляють пристрої, блоки й елементи з параметрами, наближеними до граничних які заміняють або регулюють.

Технічне обслуговування - комплекс операцій або видів робіт з підтри­мання роботоздатності або справності технічних засобів при їх використанні за призначенням, зберіганні або транспортуванні.

Організація ТО передбачає підготовку обслуговуючого персоналу, плану­вання та проведення робіт з ТО, забезпечення персоналу запасними частинами, інс трументами, приладдям і матеріалами, систематичне ведення відповідної експлуатаційної документації.

Для технічних засобів керуючих систем періодичність ТО заснована на календар ному принципі, що передбачає проведення робіт з ТО після прохо­дження певного терміну (доба, тиждень, місяць, квартал, півріччя, рік), незале­жно від інтенсивності використання пристроїв та їх напрацювання.

ТО здійснюється шляхом періодичної перевірки всіх пристроїв системи з метою визначення їх роботоздатності і виявлення несправностей. При цьому перевірці підлягають як працюючі пристрої, так і пристрої, що зберігаються на с кладі.

Ремонтопридатність МП або МПП - це ступінь пристосування пристрою до попередження, виявлення та усунення відмов, вимірюється середнім часом відновлення роботоздатності після відмови.

Коефіцієнт використання МПП визначають за формулою

К =      Tc        , (13.9)

де te - середній час відновлення роботоздатності (ремонту); tn - середній час профілактичних робіт на одну відмову.

Коефіцієнт готовності пристрою або системи показує відношення серед­нього часу справної роботи до середнього часу відновлення пристрою:

К = 7Т7 • (13-8)

Прийнято, що під час ТО відбувається повне відновлення надійності при­строю або системи. ТО виконується через рівні проміжки часу Тп, причому три­валість ТО повинна бути набагато менша, ніж Тп .

Середній час безвідмовної роботи для систем з ТО (профілактикою) ви­значається за рівнянням

Тсп =—Тп—, (13.9)
сп   1 - Р(Тп) ' }

де Тп - періодичність ТО (профілактичних робіт); Р(Тп) - ймовірність безвід­мовної роботи пристрою за період між ТО.

З урахуванням періодичності ТО у відповідному підрозділі підприємства, що забезпечує експлуатацію мікропроцесорних керуючих систем, складають календарний графік ТО.

Основними видами робіт з ТО є перевірка роботоздатності пристроїв, внутрішній і зовнішній огляд пристроїв з очищенням та кріпленням всіх конта­ктів, окраска корпусів приладів, якщо вони знаходяться під дією агресивного середовища. При виявленні відмов у роботі пристроїв проводять поточний ре­монт методом заміни несправного блока з його наступним ремонтом у спеціа­льній майс терні.

Для проведення ТО МП використовують спеціальну контрольно-діагнос тичну апаратуру.

При виконанні ТО ведуть відповідну документацію, до якої записують зміст робіт і параметри стану технічних засобів, вказують дані осіб, які вико­нують ТО. Основним документом є картка обліку, яку оформляють на кожний пристрій системи. Для МПП або МП оформляють журнал обліку, в якому фік­сують всі відмови та збої, що виникають під час експлуатації, дані про прове­дення профілактичних і ремонтних робіт. На основі цих даних коригують плани і уточнюють методику проведення ТО з метою підвищення надійності окремих пристроїв і керуючої системи в цілому.

13.4. Контрольні запитання

Поясніть причини відмови в системах автоматики.

Дайте характеристику періодам роботи МПП до їх відмови.

Які існують методи підвищення надійності МПП?

Поясніть особливості одно- і двопроцесорних керуючих систем.

Нарисуйте і поясніть структуру програмного забеспечення, стійкого до відмов.

Поясніть організацію технічного обслуговування МПП.

Що таке ремонтопридатність МПП?

Що таке коефіцієнт готовності?

Які основні види робіт з ТО МПП?

10.       Як оформляються результати ТО МПП?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я