13.1. Характеристики експлуатаційної надійності

Висновок про реальні можливості пристрою керування на базі МП можна зробити тільки з урахуванням характеристик його експлуатаційної надійності.

Надійність є властивістю системи (або МПП) зберігати свої параметри у часі в заданих межах в певних умовах експлуатації. Надійність насамперед є функцією часу. Через деякий інтервал часу може статися подія, після якої сис -тема не виконуватиме своїх функцій у заданому обсязі й виходить з ладу. Від­мова — це подія, що полягає в частковій або повній втраті роботоздатності ви­робу.

За характером зміни вихідних параметрів системи відмови діляться на по­ступові й раптові. Відмови можуть бути також передбачуваними або випадко­вими.

Безвідмовність системи керування на базі МП та МПП характеризують середнім часом Tc напрацювання на відмову:

Tc = h +12 + K + tn . (13.1) n

де ti - час роботи до першої відмови; 12 - час роботи між першою і другою відмовами; tn - час роботи між (n-1) та n -ю відмовами; n - число відмов.

Інтенсивність потоку відмов є середнім числом відмов в одиницю часу:

T

(13.2)

Типова крива параметра l має вигляд, представлений на рис.13.1.

Подпись:

Рис .13.1 - Графік зміни інтенсивності потоку відмов системи

Для цієї кривої характерні три періоди: 1- період пропрацьовування; 2-період нормальної роботи; 3 - період спрацювання і старіння.

Для періоду нормальної роботи, коли відмови мають випадковий хара­ктер і l - const, ймовірність безвідмовної роботи протягом періоду часу t мо­жна визначити за формулою

(13.3)

Якщо тривалість інтервалів між відмовами є випадковою величиною, яка має експоненційний розподіл, то ймовірність, що за час t відбудеться рівно k подій, визначається виразом

Pk (t)

k! .

(13.4)

Збій - це короткочасне самоусуване порушення нормального функціо­нування системи або пристрою внаслідок дії на деякі елементи зовнішніх пе­решкод. Через збої виникає перекручення інформації.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я