12.4. Система АПВ тягової підстанції

Цей пристрій розроблений в лабораторії мікропроцесорних пристроїв ХНАМГ. Пристрій демонструє приклад організації автоматизованого робочого місця (АРМ) оператора тягової підстанції (ТП). Популярність таких АРМ обу­мовлена величезними можливостями мікропроцесорної техніки, особливо, пер­сональних комп'ютерів.

Програма "SauTP" для АРМ оператора ТП реалізує наступний алгоритм:

Контроль величини струму в лініях контактної мережі (передбачено три

лінії).

Відключення випрямного агрегату ТП від контактної мережі при коро­ткому замиканні або перевищенні допустимого значення струму в лінії.

Діагностику контактної мережі при відключеному випрямному агрегаті.

Запуск автоматичної системи повторного включення (АПВ-1) з регу­льованою тимчасовою затримкою.

При неусувних неполадках в лінії включається друга тимчасова затри­мка системи повторного включення (АПВ-2).

При неусувних неполадках система діагностики продовжує контролю­вати с тан ураженої контактної мережі після реалізації класичних варіантів АПВ-1 і АПВ-2 (реалізує АПВ-3, АПВ-4 ...АПВ-N).

При усуненні неполадок в лінії забезпечується формування керуючого сигналу, що поступає на відповідний лінійний вимикач.

Передбачені автоматичний кільцевий і селективний режими контролю і керування ліній контактної мережі.

Система контролює всі лінії контактної мережі в автоматичному режимі, дозволяє змінювати тимчасові уставки АПВ. Системою ведеться електронний журнал всіх дій системи в автоматичному режимі і оператора, якщо він викори­стовує ручний режим, передбачений системою.

Рис .12.4 - Система керування "SauTP" для тягової підстанції з ноутбук

Код програми підготовлений в середовищі сучасної мови С++. Об' єктно-орієнтоване програмування на С++ дозволяє створювати програмні продукти для керуючих систем Windows 95/98/Me і вище. Можливість створення барвис -того і зручного для корис тування інтерфейсу відкриває перспективу викорис­тання таких Windows - додатків на будь-яких комп'ютерах і ноутбуках (рис .12.4).


Інтерфейс користувача програми "SauTP" (рис .12.5) має фрагмент опера­тивної схеми тягової підстанції і всі органи управління, забезпечуючи операто­ру АРМ вибір необхідного режиму функціонування системи автоматики або ручним способом впливати на всі доступні виконавські елементи. Система оснащена засобами сигналізації, що дозволяють оператору спостерігати за її ді­ями і при необхідності приймати власні рішення, особливо при виникаючих не­поладках на ТП і в контактній мережі.

Рис .12.5 - Призначений для користувача інтерфейс програми "SauTP"

Для створення АРМ ТП необхідне до LPT- порту ПК підключити аналого - цифровий перетворювач. 4 - розрядний АЦП послідовного наближення зо­бражений на рис .12.6.

ПЕ ЦАП може служити типовий трансформатор струму або оптичний пе­ретворювач. ПЕ ступінчастого типу на оптоперетворювачах найбільш поширені в сучасних системах автоматики. Аналоговий сигнал з датчика DA2 поступає на інвертуючий вхід компаратора DA1, а на прямий вхід - пилкоподібна напру­га з виходу ЦАП, зібраного на мікросхемах DD1, DD2. Як тільки напруга на виході ЦАП зрівняється з напругою, яка подана на вході DA1, останній формує короткий позитивний імпульс. Цей імпульс подається на вхід DD3 і вирішує видачу коду ЦАП з DD2, який поступає на порт LPT ПК. Розглянутий принцип формування бінарного коду залежить від напруги на вході АЦП, а змінюється від величини струму Р(х) в контактній мережі.

АЦП підключається до клем LPT - порту: 10,11,12,13.

Інші клеми LPT - порту ПК призначені для підключення до них підсилю­вачів з гальванічною розв'язкою (рис .10.8, 10.9), призначених для формування керуючих сигналів:

1 - включення щита силового устаткування; 2 - живлення датчика струму; 3,4 - АПВ-1/1, АПВ1/2; 5,6 - АПВ2/1, АПВ2/2; 7,8 - АПВ3/1, АПВ3/2; 9 - до ке­

руючої обмотки лінійного вимикача; 14 - від ПЕ-1; 16 - від ПЕ-2; 17 - від ПЕ-3; 21-25 - земля.

Вибір тимчасових затримок всіх АПВ передбачений в інтервалі від 1 до 999 с. Значення уставок регулюються оператором у відповідних вікнах інтер­фейсу. Величина уставки по струму рівна 2400 А. Регулювання цього завдання допустиме в інтервалі від - 40 до + 40 %.

Тривале використання таких програм на технологічних об'єктах звичайно приводить до їх постійного вдосконалення. З цієї причини з'являються оновлені версії, в яких усуваються виявлені недоліки і користувач знаходить нові функ­ціональні можливості.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я