12.3. 8 - канальний керуючий пристрій

Даний пристрій розроблений в лабораторії мікропроцесорних пристроїв ХНАМГ (рис .12.3).

Мікропроцесорний пристрій призначений для автоматизації різних техно­логічних процес ів. Одним з напрямків його застосування був вибраний процес обробки води, багато разів використовуваної при обслуговуванні рухомого транс порту в мийно - прибиральному корпусі (МПК) депо. Система багаторазо­вого очищення технічної води знайшла широке застосування на таких об'єктах, забезпечуючи економію засобів підприємства, оскільки вода з міської водопро­відної мережі використовується в малих кількостях.

Рис .12.3 - 8 - канальний керуючий пристрій

Оскільки очищення технічної води пов'язане з тривалими процесами ви­лучення з неї різних домішок і шкідливих речовин, то очевидно, що процеси

повинні бути автоматизовані. МПП забезпечує автоматизацію локальної лабо­раторії, контролюючої всі процеси водообробки в МПК депо.

Програма 8 - канального МПП реалізує наступний алгоритм контролю якості очищеної води і устаткування для обслуговування транспорту:

- відключення контактної мережі МПК;

- включення насоса подачі проби води для аналізу фотометричним ме­тодом;

- виконання процесу підготовки проби води для її контролю;

- виконання аналізу проби води і визначення середнього значення про­ведених вимірювань;

- логічна оцінка якос ті води: подача напруги в мережу живлення насосів МПК при оцінці якості води, відповідній нормі і формування сигналу "НОРМА";

- формування сигналу "ЗАБОРОНА" при залишковому вмісті домішок у воді що перевищують нормований рівень;

- підключення до контактної мережі МПК джерела живлення зниженої напруги і відключення системи блокування всього електричного устаткування

МПК.

Для створення системи автоматичного контролю і управління МПК 8 -канальний мікропроцесорний пристрій комплектується фотометричним датчи­ком - перетворювачем з мостовою вимірювальною схемою, оснащеною підси­лювачем напруги. Такий пристрій забезпечує нормування вихідного сигналу аналізатора якості води. Всі виконавчі пристрої, що входять в комплект устат­кування, підключаються до МПП за допомогою підсилювачів (рис .10.8, 10.9), що забезпечують гальванічну розв'язку силових і керуючих ліній зв'язку систе­ми автоматики.

Для формування тимчасових затримок, які доцільно виконувати при управлінні виконавчими елементами на описаному вище об'єкті, в МПП реалі­зована підпрограма "TIME". Приклад лістингу "TIME" поданий у табл. 12.2.

Для визначення числа N (записується у пару регістрів) треба зробити роз­рахунок часу виконання підпрограми "TIME". Слід врахувати, що ця операція виконуватиметься один раз. Допустимо, що тактова частота МП 2 МГц. Час ви­конання програми (Т) визначимо за формулою:

T = tLXI + (tMOV + tORA + tJZ /HI + tJMP )-(NtMOV + tORA + tJZ / HI + tRET . (12.1)

З урахуванням потрібної кількості тактів для виконання кожної команди, враховуючи формулу (11.2), одержимо:

T = t—Х— -(10 +(4 + 4 + 7 + 6 +10 )(N -1)+ 4 + 4 +10 +10 ) = 15,5(N-1)+19 (мкс ). 2 -106

Після вирішення останнього рівняння відносно числа N запишемо:

T - 35

N =      . (12.2)


15,5

Оскільки час виконання підпрограми повинен дорівнювати необхідні ви­тримці часу, наприклад 0,5 с (0,5 -106 мкс) або 1 с (1-106 с), то

N1 =    = з2258;

15,5

N 2 =—           ^= 64516.

15,5

Після перетворення N1 i N2 у шістнадцяткові еквіваленти 7Е02, FC04, відповідно ці величини і треба внести в підпрограму "TIME". Враховуючи, що в основній програмі реалізується декілька тимчасових затримок, очевидно, що підпрограму "TIME" необхідно кілька разів копіювати з новими значеннями ве­личини N.

Аналогічно діють, якщо потрібне формування тимчасових затримок, що становлять, наприклад, декілька секунд. Для цього підпрограму "Time = 1c" по­вторюють необхідну кількіс ть раз.

Для виконання підпрограми "TIME" і формування необхідної витримки часу потрібно в лістигу підпрограми записати в полі „КОД" для рядка з адре­сою 8101 молодшу частину числа N, тобто 02 (04), а для рядка з адресою 8102 -старшу частину, тобто 7Е (FC).


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я