12.1. Автоматична система контролю

До часто контрольованих технологічних величин на електричному транс -порті слід віднести величини струму і напруги. Для створення мікропроцесор­ного пристрою для контролю будь-якого параметра Х перш за все необхідно вибрати приймальний елемент. Вихідний сигнал датчика - перетворювача по­винен бути нормованим. Пристрій порівняння повинен забезпечувати форму­вання вихідного сигналу, коли контрольована величина відрізняється від зада­ного його значення Х0.

Якщо значення параметра Х дорівнює або перевищує максимально припу­стиме значення Х0, то, наприклад, від дискретного датчика - перетворювача надходить сигнал логічної одиниці. Згідно з цим МПП вмикає виконавчий еле­мент К. Датчик І підімкнуто до біту D4 порту вводу №3, а виконавчий пристрій К до біту D6 порту виводу №4.

Формати вхідного слова МП:

D7    I     D6     I     D5      I D4 (від S) I     D3      |     D2      |     D1      | D0

Порт вводу №3

Формат вихідного слова МП:

По рт виводу №4 ~D7 І D6 (до К) І    D5    І    D4    І    D3    І    D2    І    Di    І D0"

Згідно з прийняти форматом вхідного слова, якщо Х<Х0, то від ПЕ S буде надходити сигнал логічного нуля і до акумулятора МП через порт вводу №3 за командою вводу буде записано число 0. Якщо Х>=Х0, то від ПЕ S буде записа­но двійкове число 00010000B, тобто десяткове 16D. Таким чином, для перевір­ки стану ПЕ треба порівняти вхідне слово з числом 16D. Якщо в результаті ви­конання команди порівняння у розряд Z регістру ознак буде записано „0", то це означає, що від ПЕ S надходить сигнал логічного нуля. У протилежному разі,

коли в розряд Z регістру ознак буде записана „1", то від ПЕ S надходить сигнал логічної одиниці. Для вмикання виконавчого пристрою К у порт виводу №4 можна записати двійкове число 01000000В, тобто 64D. У цьому разі в біт D6 порту виводу буде записана логічна одиниця. Для вимкнення ВЕ у порт виводу можна записати будь-яке двійкове число з нулем у біті D6, наприклад,

00000000В.

Функціональна схема розглянутого алгоритму роботи пристрою має ви­гляд, наведений на рис .12.1.

Рис .12.1 - Функціональна схема алгоритму контролю параметра об' єкта

Оскільки розглянутий алгоритм вимірювання технологічних величин мо­жна використовувати в різних МПП, то такий програмний продукт можна ре­комендувати для використання у вигляді підпрограми з міткою "IZMER". Ліс -тинг програми контролю параметра Х на асемблері представлений в табл. 12.1.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я