10.2. Загальна характеристика інтерфейсів

Всі сучасні МПС мають магістрально-модульну організацію, яка заснова­на на принципах агрегатування і уніфікації. Модульність (агрегатування) - це розділення МПС на прості функціонально й конструктивно закінчені блоки, які називаються модулями (модуль мікропроцесора, модуль пам'яті та ін.).

Уніфікація - оптимізація складу модулів, зв'язків між ними та їх констру­ктив ного оформлення.

Конструктивні вимоги вказують на тип з'єднувальних елементів і розпо­діл ліній по їхніх контактах, геометричні розміри плат, каркаса та інші ознаки.

Сигнальна лінія - провідник (електричний ланцюг), який фізично з'єднує джерело, і приймач інформації. Сукупність сигнальних ліній однакового функ­ціонального призначення, називають шиною. Розрізняють шини даних (ШД), адреси (ША), керування (ШК).

Інтерфейс класифікують за такими ознаками.

За функціональним призначенням:

внутрішні - міжплатові й системні;

зовнішні - для периферійних пристроїв, локальних мереж, розподілених с истем керування.

За напрямком обміну інформацією:

симплексні - обмін в одному напрямку;

напівдуплексні - почерговий обмін у двох напрямках;

дуплексні - одночасний обмін у двох напрямках;

мультиплексні - обмін реалізується за допомогою спільної шини (магіс­тралі), в якій в кожний момент часу взаємодіють джерело і приймач інформації.

За структурою:

радіальні - реалізують за допомогою двонаправлених шин і заданого пріоритету абонентів (робочі станції, периферійні пристрої, схеми автоматики);

кільцеві - де кожний абонент зв'язаний з двома сусідніми. У кільці мо­жуть одночасно циркулювати декілька повідомлень від джерел до приймачів;

каскадні - мають ланцюгове підключення абонентів, які обслуговуються в порядку їхнього підключення до ліній інтерфейсу;

магістральні - використовуються в колективній шині (магістралі). Інфо­рмація в магістралі доступна всім абонентам, які до неї підключені.

За способом передачі інформації в часі:

с инхронні - з фіксованою тривалістю операцій обміну;

асинхронні - зі змінною тривалістю операцій обміну;

синхронно-асинхронні - з комбінованим поєднанням двох способів.

За розрядністю даних:

розрізняють інтерфейси з паралельним (словами), послідовним (бітами) і паралельно-послідовним обмінами.

НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ, що термін "інтерфейс" застосовують як до апаратури МПП, так і до програмного забезпечення (оформлення екранного ін­терфейсу, наприклад, з розміщеними на ньому всіх органів управління доступ­них користувачу програмно - керованого технічного засобу).


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я