9.3. Системи проектування програм

Для програмування мікроконтролерів створені програмні пакети - компі­лятори, які є набором інструментальних засобів, призначених для програмуван­ня RISC - мікроконтролерів певних сімейств, наприклад, AVR, PIC. Комплекти компіляторів розраховані для створення програм на ЯМР С і С++. Окрім вирі­шення всіх завдань, відмічених в розд.9.2, компілятори дозволяють завантажу­вати готові програми в той чи інший програматор, а також емалювати виконан­ня програм на тому чи іншому мікроконтролері.

Емулятори (Emulator) - імітатори функціонування всієї або частини сис-теми засобами іншої системи без втрати функціональних можливостей або спо­творення одержуваних результатів. Емулятори дозволяють детально налаго­джувати програмні продукти без фізичної реалізації МПП, що має величезне значення, оскільки досягається економія матеріальних і грошових коштів на стадії проектування засобів автоматики на транспорті.

Пакети - компілятори містять бібліотеки "стандартних фраз", використо­вуваних програміс тами при вирішенні типових завдань. Регулярне звертання до бібліотеки скорочує час набору тексту програм і виключає помилки, яких не можна уникнути при роботі з клавіатурою.

Автоматичне збереження в компіляторах виключає втрату будь-яких вда­лих розробок.

Використання віконних редакторів компіляторів дозволяє користувачу контролювати або змінювати роботу мікрокотролерів. За допомогою пакетів -компіляторів легко змінити зміст осередків пам'яті, втручатися в роботу вузлів тих, що ініціюють сигнали управління, яке поступають на виконавчі пристрої. налагодження програм може виконуватися в покроковому режимі з контролем вмісту регістрів (перевірка на низькому рівні) і змінних (перевірка на програм­ному рівні).

Оскільки багато пакетів, компілятори розроблені для запуску в середови­щі Windows 95/98/Me/NT4/2000/XP або Linux, то їх використання можливе на будь-якому побутовому комп'ютері.

Особливий інтерес викликають графічні технології створення програм. Вони дозволяють вводити початкові коди програм на площини робочого вікна у вигляді алгоритму з деревовидною структурою, що нагадує блок - схему алго­ритму. В результаті вся логічна структура програми стає повністю наочною. Сприйняття с творюваного таким чином малюнка програми розкриває нові мо­жливості для розробки програм, Особливо такий підхід ефективний при про­грамуванні маловивчених об'єктів або знов проектованих автоматизованих об'­єктів на транспорті, наприклад рухомих одиниць з новими тяговими двигунами або автономними джерелами енергії та ін.

9.4. Контрольні запитання

Поясніть особливості мов високого рівня.

Що таке трансляція?

Що таке компіляція?

Поясніть можливості МВР Basic.

Поясніть популярність мови Сі.

Назвіть і поясніть етапи розробки програм на Сі.

Що таке компоновка програм?

Охарактеризуйте сучасні компілятори.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я