ВСТУП

Цей навчальний посібник призначений для вивчення студентами усіх форм навчання дисципліни "Мікропроцесорні пристрої на транспорті" та вико­нання практичних робіт.

Збільшення технологічних можливостей і здешевлення виробів напівпро­відникового виробництва привело до того, що мікропроцесорні пристрої (МПП) стають найбільш популярними технічними рішеннями в системах авто­матизації різного призначення. Інтеграція в одній мікросхемі великого числа функцій, пов'язаних з прийомом, обробкою, зберіганням даних і управлінням, сприяла розвитку нових типів МПП - мікроконтролерів (МК) на одному крис­талі. МК стали невід'ємною частиною нашого життя. Вони популярні на транс -порті, різних технологічних об'єктах (ТО) і особливо в побутовій техніці. З ба­гатьма такими пристроями ми спілкуємося щодня. Малий розмір, надійність, низька ціна і висока продуктивність є очевидними достоїнствами МПП, які по­стійно удосконалюються. Області застосування МПП не мають меж.

Вивчення цифрової техніки і МПП, вживаної на електричному транспорті, має специфічні особливості. Пов'язано це з використанням не тільки сучасного електротехнічного устаткування, але й великого числа функціонуючих при­строїв на контактно - релейній базі, що відзначаються моральним зносом. У зв'язку з цим необхідною є підготовка спеціалістів міського транспорту, здат­них організувати правильну експлуатацію цієї техніки.

Мета даного курсу - вивчення основ створення і використання мікропро­цесорних систем для керування технологічними процесами і обладнанням місь­кого електричного транспорту.

У результаті в ивчення курсу студент повинен знати периферійне устатку­вання, структуру МП і МК, вміти експлуатувати обладнання з системами керу­вання на базі МП, розробляти алгоритми, мати навички програмування завдань управління об'єктами транспорту і знати перспективні напрямки розвитку мік­ропроцесорної техніки.

Перед виконанням практичних робіт студент повинен вивчити теоретич­ний курс, основні положення якого об'єднані в ряд тем.

Посібник призначений для вивчення дисципліни "Мікропроцесорні при­строї" студентами спеціальності 7.092 202 - "Електричний транспорт" та інших спеціальнос тей за напрямком підготовки 0922 - "Електромеханіка".


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я