8.4. Призначення програм і етапи їх створення

Мікропроцесорні пристрої автоматики на транспорті часто вирішують ти­пові задачі на різних технологічних об'єктах. Наприклад, завдання захисту си­лового обладнання від струмів короткого замикання мають багато близьких технічних рішень при їх реалізації як на рухомих одиницях, так і на стаціонар­

них тягових підс танціях. Очевидно, що при розробці таких пристроїв завжди передбачається їх універсальність для застосування на різних об'єктах.

Програмовані технічні рішення завжди повинні володіти універсальністю, яка досягається адаптацією апаратної частини устаткування МПП його програ­мними засобами.

Більшою гнучкістю володіють комп'ютерні системи, які мають схожу структуру. Апаратні модулі комп'ютера, що розташовуються поблизу мікро­процесора, легко тиражуються, упроваджуються і модернізуються в дуже коро­ткі терміни.

МПП на базі RISC- і CISC - мікропроцесорів стали невід'ємною частиною сучасного локального силового устаткування на транспорті. На їх основі ство­рюються вбудовані системи жорсткого контролю різних технологічних величин і справності устаткування на основі систематичної діагностики вузлів і механі­змів.

Побудова програм для МПП автоматики на транспорті забезпечує швид­кодію систем контролю, управління і взаємозв'язку їх із службами транс порт­них підприємств.

До складу програмного забезпечення МПП входять як програми розроб­ника керуючої системи, так і створені користувачем. Програмні засоби забезпечують:

організацію спільного функціонування усіх елементів системи (опера­ційна система);

створення користувачем робочих програм (система програмування, ре­дагування і налагодження);

використання програм, що накопичуються у процесі їх створення корис -тувачем (бібліотека прикладних програм);

контроль правильності функціонування апаратних засобів (система кон­тролю і діагностування);

проектування програмних і апаратних засобів за допомогою зовнішньої с истеми автоматизованого проектування.

Основу програмного забезпечення мікро-ЕОМ складає операційна систе­ма (ОС), за допомогою якої відбувається управління всіма апаратними й про­грамними засобами.

Програми ОС зберігаються у пристроях масової пам'яті і передаються до ОЗП МПП.

Програма - це послідовність команд, що забезпечує виконання МПП пев­них дій. Команди програми і дані зберігаються в регістрах пам'яті і закодовані у двійковій формі. Команди послідовно зчитуються із ОЗП і виконуються апа­ратними засобами. Програма, подана у двійковій формі, - об'єктна програма.

Основні етапи створення програми:

Складання алгоритму програми;

Написання програми на символьній мові;

Трансляція початкового тексту програми;

Перевірка програми;

Завантаження програми в ОЗП і відпрацьовування;

Запис в накопичувач або реалізація.

Для реалізації всіх етапів програмісти зобов'язані мати повний комплект програмних і технічних засобів для перевірки кінцевого продукту і перенесення його в пам'ять МПП за допомогою пристроїв, що називаються програматорами.

Найбільш полярними є програматори - пристрої для виготовлення інтег­ральних мікросхем пам'яті для МПП.

Програматори часто виконують у вигляді зовнішніх пристроїв, що під­ключаються до МПП через порт сполучення, і в діалоговому режимі заванта­жують в них необхідні програмні продукти.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я