3.2. Поняття елементів мікропроцесорних пристроїв

Технічні засоби МПП залежно від функцій, які вони виконують, поділять­ся на елементи, функціональні вузли і пристрої. Всі вони призначені для оброб­ки дискретної інформації, тому називаються цифровими.

Технічні засоби МПП засновані на інтегральних мікросхемах (ІМС) різно­го ступеня складності.

Елементами в МПП називаються найменші неподільні мікроелектронні вироби, призначені для виконання логічних операцій або зберігання біта інфо­рмації. До елементів умовно відносяться і допоміжні схеми - підсилювачі, по-вторювачі, формувачі та ін. Елементи будуються на основі двопозиційних клю­чів, що технічно реалізуються найпростіше. Елементи з двома станами назива­ються двійковими.

На входах і виходах двійкового елемента діють напруги, які набувають у сталому режимі двох значень - високого (5,0B >= High >= 2,5B) і низького

(0B >= Low >= 0,5B) рівнів.

За конструкційно - технологічним виготовленням елементна база склада­ється з інтегральних мікросхем. Це - мікроелектронні вироби з високою щіль­ністю упаковування резисторів, діодів, транзисторів і з'єднань між ними.

Мікросхеми класифікують за такими ознаками:

технологією виготовлення - напівпровідникові, гібридні, плівкові;

конструкційним оформленням - корпусні й безкорпусні;

формою оброблення інформації - аналогові, цифрові й аналого -цифрові;

с тупенем інтеграції - малі, середні, великі, надвеликі й ультравели-

кі;

типом активних елементів - побудовані на біполярних і МОН-транзисторах;

областю застосування - широкого застосування і спеціалізовані;

використовуваними матеріалами - кремнієві, арсенід - галієві;

перспективними напрямками - оптоелектронні, акустоелектронні та

ін.

У малих і ультравеликих ІС розміщується від 100 до 10 млн. компонентів. Елементарні логічні функції реалізуються відповідно логічними схемами (ЧИ, І, НІ), які є сукупністю взаємозалежних логічних елементів з формальними мето­дами їх опису.

Корпуси мікросхем звичайно містять декілька однотипних логічних еле­ментів, в яких найчас тіше декілька входів. При розробці логічних пристроїв завжди треба враховувати сімейства логічних елементів, які в технічній доку­ментації відмічені як компоненти позитивної або негативної логіки.

3.3. Контрольні запитання

Поясніть призначення булевої алгебри.

Що таке булева операція?

Поясніть логіку типових булевих операцій.

Які існують способи завдання булевих функцій?

Використовуючи приклад реалізації контактних схем на транспорті, по­ясніть логіку І.

Використовуючи реальний приклад, поясніть логіку ЧИ (АБО).

У чому сенс логіки НІ?

Поясніть призначення таблиці істинності.

Для чого використовують мінімізацію бульових виразів?

Що таке інтегральна мікросхема?

Охарактеризуйте класифікаційні ознаки елементів МПП.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я