3.1. Ключові поняття й дефініції

Сучасна енергетика є складною багаторівне­вою ієрархічною структурою, призначеною забезпечити комфортні умови проживання населення, а також нормальне функціону­вання промислових підприємств, вироб­ництв і установ. Лише надійно й ефективно працююча система забезпечення споживачів різного рівня необхідною енергією та енерге­тичними ресурсами уможливлює їх функці­онування як єдиного територіального комп­лексу. Політична й економічна самостійність держави багато в чому визначається її енерге­тичною забезпеченістю та незалежністю. Усе це пов'язано з "виробництвом" і "споживан­ням" енергії, які входять у загальне уявлення "енергетики" про перехід енергії з одного ста­ну в інший. Виробництво і споживання енер-

гії, однакові за своєю фізичною суттю, але відмінні за кінцевою метою і спрямованістю, є твірними енергетичного ланцюжка. Остання, своєю чергою, визначає суть і зміст енергопостачання та енергоспоживання.

Розмаїття форм існування енергії, здатність їх до взаємопе­ретворення дає змогу використовувати для виробництва і спо­живання енергії різні енергоресурси та енергоносії, визначає їх взаємозамінність. Енергетична цінність ресурсів, ефективність способів їхнього перетворення, міра досконалості процесів і установок, технологічних стадій енергетичного виробництва визначається, зрештою, коефіцієнтом використання енергоре-сурсу (коефіцієнтом корисної дії енергоустановки).

Подамо деякі основні визначення.

Енергетичний ланцюжок (energy chain) характеризує потік енер­гії від видобутку (виробництва) первинного енергоресурсу до одержання і використання підведеної кінцевої енергії.

Первинний енергоресурс (primary energy resource) — енергоресурс (сира нафта, природний газ, вугілля, горючі сланці, ядерна енергія, гідроенергія, геотермальна, сонячна, вітрова енергія тощо), який не переробляли і не перетворювали.

Енергоносій (energy carrier) — ресурс, що його безпосередньо використовують на стадії кінцевого споживання, по­передньо облагороджений, перероблений, перетворений, а також природний енергетичний ресурс, споживаний на цій стадії.

Підведений енергетичний ресурс (energy resource supplied) — енер-горесурс, підведений до енергетичної установки для пере­робки, перетворення, транспортування або використання.

Кінцева підведена енергія (final energy або energy sup­plied) — енергія, підведена до споживача перед її кінцевим перетворенням на корисну роботу (кінцевим використанням) або кількість енергії в підведеному енергетичному ресурсі (енергоносії).

Енергопостачання — сукупність послідовних процесів вироб­ництва, передачі й використання енергії.

Система енергопостачання — сукупність установок і пристроїв, призначених для цілей енергопостачання.

Енергію у вільній формі неможливо накопичувати на будь-який тривалий час. Тому процеси виробництва і споживання енергії мають збігатися в часі або відбуватися безпосередньо один за одним і бути пов'язані між собою ланкою передачі. Це посутньо впливає на характер виробничих, технічних та еко­номічних зв'язків енергетики з іншими галузями матеріального виробництва і стосується структури й форми розвитку власне енергетики та систем енергопостачання.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я