2.1 Загальні питання

Загальні питання и

Енергоспоживання і його показники як критерії добробуту суспільства и

Енергетика й екологія

Енергетика і паливно-енергетичний ком­плекс, що реалізує її призначення, є підґрун­тям існування і розвитку цивілізації. Кон­центруючи величезні матеріальні ресурси, переробляючи колосальні паливно-енерге­тичні ресурси, активно втручаючись у гідро-, літо- й атмосферне середовище, енергетика годна змінити і вже змінює природне його становище.

Пізнаючи закони природи і створюючи де­далі потужнішу техніку, людство, яке швидко зростає, за масштабами свого втручання в природу зрівнялося з планетарними силами. Спровоковані діяльністю людини екологічні катастрофи за масштабом свого руйнівного потенціалу не поступаються ядерній загрозі. Отже, на сучасному етапі розвитку енергети-

ки вже недостатньо розглядати її взаємодію з екологією на рівні окремих локальних впливів.

Нині перед людством особливо гостро стоять три головні взаємозв'язані проблеми: забезпечення харчами, енергією та екологічна безпека. Актуальні вони як для Європи навзагал, так і для України зокрема. У розв'язанні цих проблем особливе місце належить енергетиці, від рівня розвитку котрої неабияк залежить доля економіки, а отже, занепад або процвітання сус­пільства і, з другого боку, — стан довкілля.

Кожен виток вгору по спіралі історичного розвитку супро­воджується вищим рівнем споживання енергії, загостренням екологічних проблем. Отже, надзвичайно важливим завданням фахівців і відповідних закладів є вивчення умов утворення шкідливих викидів у процесі виробництва теплової та елек­тричної енергії, їх впливу на довкілля, розробка методів і при­строїв їх нейтралізації. Актуальність цих проблем визначається як недосконалими енерготехнологіями, так і високим темпом використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР).


Загальне уявлення про світове використання ПЕР за останні сто років надають дані табл. 2.1.

Особливо актуальні питання взаємодії енергетики і довкілля для районів (реґіонів) з підвищеною концентрацією населення і промислового виробництва.

Проблеми пошуку й використання відповідних ґатунків енер­гії, які завжди цікавили людей, набули особливої актуальності. І це не дивно, адже світове споживання енергії стало сумірним із

запасами горючих копалин — базою сучасної енергетики. Те, що створювалося природою впродовж геологічних епох (мільйонів років), тепер витрачається протягом кількох десятиліть. Люди усвідомлюють: у взаємодії Людини з Природою відбувається щось дуже серйозне, можливо, невідворотне. Тільки за останні 20 років ХХ ст. енергоресурсів було використано в 1,2 раза більше, ніж їх було здобуто в світі до 1980 року. Це загрожує не тільки вичерпанням легкоприступних, дешевих родовищ первинних енергоресурсів, а й серйозними екологічними ускладненнями, тим паче, що споживання органічного палива і далі зростає, при­чому, починаючи з 1960 року, лінійно. Такий характер залежності, за прогнозами низки найавторитетніших світових центрів, буде чинним і на початку ХХІ ст., попри всі досягнення розвинених країн в енергозбереженні, енергетичному аудиті й менеджменті.

Скільки енергії буде потрібно людству в найближчому й віддаленому майбутньому? Чи довго нинішні способи ви­робництва енергії задовольнятимуть потребу в ньому? Чи може паливно-енергетичний комплекс порушити екологічну рівновагу планети і як цього уникнути? Яким видам енергії бути головними в майбутньому? Ці й багато інших аналогічних питань, які турбують сьогодні не тільки вчених та економістів, і є предметом подальшого розгляду.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я