Загальні правила виконання електричних схем

Схеми застосовують при вивченні принципу роботи машин, механізмів і апаратів при їхньому налагодженні, монтажі й ремонті, для з'ясування зв'язку між окремими складовими частинами обладнання без уточнення особливостей їхньої конструкції.

Правила виконання і оформлення схем регламентують стандарти ЄСКД. Види й типи схем, загальні вимоги щодо виконання повинні відповідати ДЕР­ЖСТАНДАРТу 2.701-84 "ЄСКД. Схеми. Види й типи. Загальні вимоги до вико­нання", правила виконання всіх типів електричних схем - ДЕРЖСТАНДАРТ 2.702-75 "ЄСКД. Правила виконання електричних схем."

Схеми входять до комплекта конструкторської документації і містять ра­зом з іншими документами необхідні дані для проектування, виготовлення, зборки, регулювання і експлуатації обладнання.

Для зображення електричних елементів і пристроїв і стислих відомостей

про них на схемах застосовують графічні й літерно-цифрові позначення. Види умовних графічних позначень і правила їхньої побудови встановлені групою стандартів ЄСКД.

Літерно-цифрові позначення і правила їхньої побудови регламентовані ДЕРЖСТАНДАРТ 2.710-81. Для позначень використовують прописні літери латинського алфавіту й арабські цифри. Позначення записують у вигляді послі­довності літер і цифр в один рядок без пробілів. У таблиці 1.1 як приклад наве­дено літерні позначення деяких елементів електричних схем.


Слід відзначити, що стандарти ЄСКД поширюються на електричні схеми, що входять до складу проектно-конструкторської документації. У навчальній літературі з електротехніки на схемах заміщення застосовують традиційно при­йняті багатьма авторами позначення, які можуть дещо відрізнятися від вимог ЄСКД. Наприклад, на схемах заміщення джерело ЕРС позначається літерою ла­тинського алфавіту Е, а відповідно до ЄСКД його позначають буквою G (табл. 1.1). При подальшому викладі матеріалу в процесі розгляду фізичних процесів і принципу роботи окремих електротехнічних пристроїв, машин і апа­ратів будуть наведені їхні графічні й літерні позначення на електричних схемах.

Більш докладно з правилами виконання електричних схем можна ознайо­митися у спеціальній літературі [2.17].

Висновки

Основними елементами електричного кола є джерело електричної ене­ргії, споживач (приймач) електричної енергії і передавальні елементи.

Найчастіше використовують електричні кола із змінними (синусоїда­льними) струмами й ЕРС.

Елементи електричних кіл підрозділяють на активні й пасивні.

Основними параметрами пасивних елементів є опір, індуктивність і ємність.

На постійному струмі відсутні такі параметри пасивних елементів як ємність і індуктивність.

Схема заміщення електричного кола - модель реального кола, що до­зволяє виконувати розрахунки параметрів елементів і процесів у колі.

Запитання для самоперевірки

Що розуміють під електричним колом? Під ділянкою кола?

Назвіть основні елементи електричного кола і їхнє призначення.

Що розуміють під електричним струмом?

Які існують види електричного струму? В яких одиницях його вимі­рюють?

Що розуміють під ЕРС? В яких одиницях її вимірюють?

Чим відрізняється амплітудне значення змінного струму від максима­льного значення змінного струму? Чим відрізняються власно струми в цьому випадку?

Наведіть приклад нерозгалуженого (розгалуженого) електричного ко­ла.

У чому полягає відмінність нелінійного електричного кола від ліній­ного?

Дайте визначення такого параметра електричного кола як опір. В яких одиницях вимірюють опір?

Дайте визначення такого параметра електричного кола як індуктив­ність. В яких одиницях вимірюють індуктивність?

Дайте визначення такого параметра електричного кола як взаємоінду-ктивність.

Дайте визначення такого параметра електричного кола як ємність. В яких одиницях вимірюють ємність?

Поясніть розходження між активними й пасивними елементами елект­ричного кола.

Що розуміють під ідеальним елементом електричного кола? Наведіть приклади?

Що розуміють під контуром (вузлом) електричного кола?

Які напрями струмів і ЕРС прийняті за позитивні?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я