12.2. Напівпровідникові випрямлячі

Випрямлячем називається пристрій, призначений для перетворення змінного струму на постійний. На практиці застосовують багато схем випря­млячів як однофазного так і трифазного струму. Вибір тієї або іншої схеми ви­значається властивостями застосовуваних діодів і умовами роботи випрямляча. Наприклад, у випрямних агрегатах для зарядки акумуляторних батарей, де по­трібні невеликі значення випрямленої напруги, найбільш прийнятними вияви­лися схеми однофазного випрямлення з селеновими діодами. При випрямленні високих напруг до 1000 - 1500 В часто застосовують послідовне з'єднання діо­дів або застосовують діоди на великі значення извор.

Розглянемо роботу основних схем випрямлення однофазного і трифазно­го струму, припускаючи для простоти розрахунків і полегшення розуміння фі­зичної сутності процесів в елементах схем, що випрямляч працює на активне навантаження і складається з ідеальних діодів і трансформатора, що дозволяє знехтувати падіннями напруги, а також зворотними струмами діодів, індуктив­ностями і намагнічуючим струмом трансформатора.

Основними елементами випрямляча (рис. 12.10) є: силовий трансформа­тор 1, необхідний для узгодження вхідної им і вихідної Ud напруг випрямляча, а також для електричного розділення живильної мережі і кола навантаження; блок випрямних елементів 2, що здійснює випрямлення змінного струму; згла­джуючий фільтр 3, який забезпечує зменшення пульсації випрямленого струму в колі навантаження 4. Якщо випрямляч керований, то до блок-схеми входить ще вузол 6, який містить систему керування випрямним блоком (тиристорами). Для захисту випрямляча від ушкоджень при аварійних режимах до його схеми входить блок захисту і сигналізації 5.

Рис.12.10 - Структурна схема випрямляча

У певних випадках у схемі випрямляча можуть бути відсутні окремі еле­менти, наприклад фільтр 3, при роботі випрямляча на навантаження індуктив­ного характеру, або силовий трансформатор 1 у випадку безтрансформаторного включення випрямляча.

а б

12.2.1. Випрямлячі однофазного струму. Розглянемо схему однопівперіод-ного однофазного випрямляча (рис. 12.11). У цій схемі трансформатор має одну вторинну обмотку, напруга u2 якої змінюється за синусоїдальним законом u2 = U^axsin&tf. Струм у колі навантаження Rd проходить тільки в позитивні півперіоди (рис. 12.11,б), коли точка а вторинної обмотки, до якої приєднаний анод діода VD, має позитивний потенціал відносно точки б. У негативні півперіоди (інтервал часу t1 - t2) до діода VD прикладається зворотна напруга, і він буде закритий.

Випрямлена напруга ud описується позитивними півхвилями напруги и2 вторинної обмотки трансформатора. Середнє за період значення напруги на на­вантаженні називається випрямленою напругою Ud. Струм у навантаженні Rd проходить в одному напрямку, але має пульсуючий характер і становить собою випрямлений струм id.

Випрямлені напруга ud і струм id містять постійну складову Ud і Id і змінну складову (пульсації) Ud~ і Id~. Якість роботи випрямляча оцінюють співвідно­шеннями між постійними складовими і пульсаціями напруги і струму.

Для однопівперіодної схеми справедливі наступні співвідношення між напругами, струмами і потужностями в окремих елементах випрямляча.

Середнє значення випрямленої напруги

Udo = 0,45- U2. (12.11)

Максимальне значення зворотної напруги, що прикладається до діода в непровідну частину періоду:

U^.m^ =V2-U2 = 3,14-Ud0 , (12.12)

де U2 - діюче значення напруги вторинної обмотки трансформатора Т.

Середнє значення струму, що проходить через діод і навантаження:

Ia = Id = Udo/Rd . (12.13)

Середня потужність, що віддається до навантаження, визначається добут­ком напруги Ud і струму Id, тобто Pd = Ud-Id.

Розрахункова (типова) потужність трансформатора, яка визначає його га­барити, в 3,09 раза більша за потужність у навантаженні Rd:

Яр = 3,09 Ud-Id. (12.14)

Таким чином, розрахункова потужність трансформатора, навантаже­ного однопівперіодним випрямлячем, більша за потужність у навантаженні, оскільки у його вторинній обмотці проходить несинусоїдальний струм, який має постійну і змінну складові, а в первинній обмотці, крім струму основної ча­стоти f1 наявні струми вищих гармонік. Стосовно мережі живлення ці струми є реактивними і, не створюючи корисної потужності, тільки нагрівають обмотки трансформатора випрямляча.

Діюче значення струму вторинної обмотки трансформатора визначається співвідношенням

I2 = 1,57-Id . (12.15) З формули (12.16) випливає, що показання амперметра електромагнітної системи A, який включений до кола вторинної обмотки трансформатора Т (рис. 12.11,а), будуть в 1,57 рази перевищувати показання магнітоелектричного амперметра А, оскільки перший вимірює діюче значення струму, а другий - се­редній струм у колі навантаження.

Діюче значення напруги вторинної обмотки

U2 = 2,22 -Ud . (12.16) Діюче значення струму первинної обмотки з урахуванням коефіцієнта трансформації 7тр = w1/w2

I1 =1,517-Id . (12.17)

Розглянута схема однопівперіодного випрямляча має недоліки: погане використання трансформатора, велика зворотна напруга на діодах, великий ко­ефіцієнт пульсації випрямленої напруги.

До позитивних якостей цієї схеми можна віднести її простоту (застосову­ється тільки один діод) і простоту живильного трансформатора.

Двопівперіодна однофазна (нульова) схема складається з трансформато­ра, що має одну первинну і дві послідовно з'єднані вторинні обмотки з виводом загальної (нульової) точки цих обмоток (рис. 12.12,а). Коефіцієнт трансформації 7тр визначається відношенням U1/U2, де U2 - напруга однієї вторинної обмотки (фазна напруга).

Вільні кінці вторинних обмоток а і б приєднують до анодів діодів VD1 і VD2, катоди яких з'єднують разом. Навантаження Rd вмикають між катодами ді­одів (позитивний полюс випрямляча), і нульовим виводом 0 трансформатора (негативний полюс випрямляча).

Діоди в цій схемі, як і вторинні обмотки трансформатора, працюють по черзі, пропускаючи до навантаження струм при позитивних значеннях анодних напруг и2а і и2б (рис. 12.12,б), в якості яких приймають напрямки, що збігаються з провідностями діодів.


и, i

Для цієї схеми справедливі наступні співвідношення між напругами, струмами і потужностями в окремих елементах випрямляча.

Середнє значення випрямленої напруги при ідеальних діодах і трансфор­маторі

Ud0 = 0,9-U2 . (12.18) Діод, що не працює в негативну частину періоду, знаходиться під впливом зво­ротної напруги, яка дорівнює подвійній фазній, оскільки позитивний потенціал виводу а (б) вторинної обмотки трансформатора через відкритий діод VD1 (VD2) подається до катода діода VD2 (VD1), а анод закритого діода має негативний потенціал.

Максимальне значення зворотної напруги

извор.тах = 242 - U2 = 3,12 - Udо . (12.19) Середнє значення випрямленого струму в навантаженні

1 = t = uTTRT • (12-20)

Середнє значення струму через кожний діод в два рази менше за струм Id, що проходить через навантаження, тобто Ia = 0,5-Id.

Діюче значення струму діода Іадіюч дорівнює діючому значенню струму вторинної обмотки трансформатора І2 і визначається співвідношенням

І2 = 0,785- Id = 1,57-Іа . (12.21) Діюче значення напруги вторинної обмотки

U2 = 1,11- Udo . (12.22) Діюче значення струму первинної обмотки з урахуванням коефіцієнта трансформації ктр буде дорівнювати:

І1 =^2 j-12 = 1,11 j-Id. (12.23)

тр тр

Розрахункові потужності обмоток трансформатора визначаються добут­ками діючих значень струму і напруги:

я = 2- І2- U2 = 2- 0,785- Id-1,11-Udo = 1,74-і\й (12.24)

S1 = І1-U1 = 1,11 j-Id -1,11kmpUdо = 1,23р. (12.25)

тр

Розрахункова потужність трансформатора

S + S2 1,23 +1,74 „ л лп „

Smp =^гPd =1,48-Pd. (12.26)

Частота основної гармоніки змінної складової випрямленої напруги в да­ній схемі дорівнює подвійній частоті мережі 2fh Коефіцієнт пульсації напруги на виході випрямляча

q = —*— = -^- = 0,67, (12.27)

де т - кількість фаз випрямляча, тобто кількість напівхвиль випрямленої напру­ги, що припадає на один період змінного струму, який живить випрямляч.

Однофазна мостова схема складається з трансформатора Т з двома обмотками і чотирьох діодів VD1, VD2, VD3 і VD4, з'єднаних за схемою моста (рис. 12.13,а). До од­нієї діагоналі моста (точки 1, 3) приєднується вторинна обмотка, до іншої (точки 2, 4) вмикають навантаження Rd. Загальна точка катодів діодів VD1 і VD2 є позитивним по­люсом випрямляча, а негативним - точка зв'язку анодів діодів VD3 і VD4.

Діоди в цій схемі працюють парами по черзі. У позитивний півперіод напру­ги u2 проводять струм діоди VD1 і VD3, а до діодів VD2 і VD4 прикладається зворотна напруга й вони закриті. У негативний півперіод напруги u2 будуть проводити струм діоди VD2 і VD4, а діоди VD1 і VD3 витримують зворотну напругу.

Струм id у навантаженні проходить весь час в одному напрямку - від з'єдна­них катодів діодів VD1 і VD2 до анодів діодів VD3 і VD4. Струм i2 у вторинній об­мотці трансформатора (рис. 12.13,б) змінює свій напрямок кожний півперіод й бу­

де синусоїдальним. Постійної складової струму у вторинній обмотці немає. Отже не буде підмагнічування осердя трансформатора постійним магнітним потоком. Струм у первинній обмотці трансформатора також є синусоїдальним.

в

Рис.12.13 - Однофазний мостовий випрямляч: а - схема; б і в - діаграми напруг і

струмів на елементах схеми

Можливо використання цієї схеми випрямляча і без трансформатора, як­що напруга мережі u1 підходить за величиною для одержання необхідного зна­чення Ud0 і не потрібна ізоляція кола випрямленого струму від мережі.

12.2.2. Випрямлячі трифазного струму. За аналогією з схемами однофа­зного струму для випрямлення трифазного струму застосовують трифазну мос­тову схему. Трифазна мостова схема наведена на рис. 12.14. Випрямляч у да­ній схемі складається з трансформатора, первинні і вторинні обмотки якого з'єднуються в «зірку» або «трикутник», і шести діодів, які можуть бути розбиті на дві групи:

катодну або непарну (діоди VD1, VD3 і VD5), у якої катоди діодів електрично зв'язані і їхній загальний вивід є позитивним полюсом для зовніш­нього кола, а аноди приєднані до виводів вторинних обмоток трансформатора;

анодну або парну (діоди VD2, VD4 і VD5), у якої аноди діодів елект­рично зв'язані між собою, а катоди з'єднуються з анодами першої групи. Зага­льна точка зв'язку анодів є негативним полюсом для зовнішнього кола.

У цій групі діодів протягом кожної третини періоду працює діод із най­більш високим потенціалом анода (рис. 12.14,б). В анодній групі в цю частину періоду працює той діод, катод якого має найбільш негативний потенціал сто­совно загальної точки анодів.

Діоди катодної групи відкриваються на момент перетинання позитивних ділянок синусоїд (точки а, б, в і г на рис. 12.14,б), а діоди анодної групи - на момент перетинання негативних ділянок синусоїд (точки к, л, м і н). Кожний з діодів працює протягом однієї третини періоду (рис. 12.14,е).


При миттєвій комутації струму в трифазній мостовій схемі на будь-який момент часу проводять струм два діоди - один з катодної, інший з анодної гру­пи, при цьому будь-який діод однієї групи працює по черзі з двома діодами ін­шої групи, з'єднаними з різними фазами вторинної обмотки (рис. 12.14,г і д). Через кожну фазу трансформатора струм i2 буде проходити протягом 2/3 пері­оду: 1/3 періоду - позитивний і 1/3 - негативний. Струм id у навантаженні весь час проходить в одному напрямку.

Випрямлена напруга ud (рис. 12.14,в) у цій схемі описується верхньою ча­стиною кривих міжфазних (лінійних) напруг и2Л (пунктирна крива на рис. 12.14,в). Частота пульсацій кривої ud дорівнює 6f1, коефіцієнт пульсацій напруги на виході випрямляча дорівнює

Зворотна напруга на закритому діоді визначається різницею потенціалів його катода й анода. Ординати кривої извор для діода VD1 показані на рис. 12.14,б штрихуванням, а на рис. 12.14,е крива извор зображена повністю.

Максимальне значення зворотної напруги на діоді в трифазній мостовій схемі дорівнює амплітуді лінійної напруги вторинної обмотки трансформатора.

Випрямлений струм id при роботі на чисто активне навантаження повніс­тю повторює криву ud (пунктирна крива на рис. 12.14,в).


Співвідношення між напругами і струмами в трифазній мостовій схемі наведені в табл. 12.2.

12.2.3. Керовані випрямлячі. У багатьох практичних випадках випрямля­чі повинні забезпечувати можливість плавного регулювання середнього значення випрямленої напруги Ud, наприклад для регулювання частоти обертання двигунів постійного струму, при зарядці акумуляторних батарей та ін.

При використанні у випрямлячах некерованих діодів середнє значення випрямленої напруги Ud , як це видно з виразів (12.19), (12.31) і табл. 12.2, про­порційне напрузі U^. Тому регулювання Ud у цьому випадку можливе тільки за рахунок зміни напруги вторинної обмотки трансформатора. Більші можливості для регулювання випрямленої напруги надає застосування у схемах випрям­лення керованих діодів - тиристорів.

Принцип дії керованого випрямляча. На рис. 12.15,а зображено одно­фазну нульову схему керованого випрямляча, що відрізняється від схеми на рис. 12.12,а тим, що некеровані діоди VD1 і VD2 замінені тиристорами VS1 і VS2. Аноди тиристорів приєднані до виводів вторинної обмотки, а керуючі електро­ди пов'язані з системою керування СК, що формує синхронно з напругою ме­режі керуючі імпульси напруги і дозволяє змінювати їхню фазу відносно фаз­них напруг и2а і и2б джерела живлення.

При використанні в схемі некерованих діодів діод VD1 відкрився б на мо­мент часу t0 (рис. 12.15,б), що є моментом природного відкриття діода. Тирис­тор відмикається за наявності позитивної напруги на аноді і відмикаючого ім­пульсу на керуючому електроді. Припустимо, що на керуючий електрод тирис­тора VS1 відмикаючий імпульс буде поданий на момент t1, отже, він відкри­ється з певною затримкою відносно початку позитивної напруги и2а, в результа­ті чого в інтервалі t0 - t1 напруга на навантаженні Rd буде дорівнювати нулю, тому що обидва тиристори VS1 і VS2 закриті.


Кут затримки від моменту переходу напруги на аноді тиристора через нуль в позитивну область до моменту подачі керуючої напруги, виражений в електричних градусах, називається кутом керування і позначається грецькою буквою а. У момент відкриття тиристора VS1 напруга ud на навантаженні Rd стрибком зростає і далі змінюється за кривою фазної напруги u2a. У момент t2 напруга u2a змінює знак, тиристор VS1 запирається, в інтервалі t2 - t3 обидва ти­ристори будуть закритими і струм id у навантаженні не проходить. В момент t3 до роботи вступає тиристор VS2 і залишається відкритим до моменту t4. Далі через інтервал, що дорівнює куту а, знову вступить у роботу тиристор VS1 і т.д.

При роботі випрямляча на активне навантаження крива випрямленого струму id повністю повторює форму кривої напруги ^ (рис. 12.15,б і в). На рис. 12.15,г побудовано криву зворотної напруги извор на тиристорі VS1 для випа­дку роботи схеми з кутом регулювання а = 60°. В інтервалі t0 - t2 до тиристора VS1 прикладена пряма напруга ипр = и2а, в інтервалі t1 - t2 тиристор VS1 є відкри­

тим і падіння напруги на ньому практично дорівнює нулю. У момент t2, коли струм id дорівнює нулю, тиристор VS1 закривається і до нього прикладається зво­ротна напруга, яка дорівнює фазній -и2а, оскільки тиристор VS2 також закритий. У момент t3 = п + а відкривається тиристор VS2 і до тиристора VS1 прикладається міжфазна напруга вторинної обмотки трансформатора, яка буде впливати на ньо­го до моменту t4 = 2п, коли тиристор VS2 закриється. Надалі процеси в схемі бу­дуть повторюватися через кожний період.

Очевидно, що коли змінювати кут а (зрушувати за фазою керуючі імпу­льси Цс відносно напруги на анодах тиристорів), то будуть змінюватися час ро­боти тиристорів і відповідно величина випрямленої напруги, середнє значення якої буде визначатися виразом

де Ud0 - найбільше значення випрямленої напруги при повністю відкритих (а = 0) тиристорах VS1 і VS2 може бути підраховане за формулою (12.18).

При роботі випрямляча на активне навантаження і регулюванні випрям­леної напруги від 0 до Ud0, як видно з формули (12.29), кут регулювання а не­обхідно змінювати від амакс = 180° до амін = 0. Дійсно, якщо а = 180°, то cos180°= -1 і Ud = 0; при а = 0 cos0 = 1 і Ud = Ud0= 0,9- U2(j).

Отже робочий режим некерованого випрямляча є граничним, до якого наближається керований випрямляч при куті керування а = 0.

На відміну від некерованого випрямляча, діоди якого витримують тільки зворотну напругу, діоди керованого перетворювача повинні витримувати як пряму, так і зворотну напругу. При активному навантаженні максимальне зна­чення зворотної напруги на закритому в даний півперіод тиристорі при кутах а < 90° дорівнює амплітуді напруги всієї вторинної обмотки трансформатора і (як у некерованій схемі) визначається виразом (12.19).

Значення прямої напруги на закритому тиристорі при а < 90° зале­жить від кута регулювання в такий спосіб:

При а = 90° значення досягає максимуму. Середнє значення випрям­леного струму визначається як Id = Ud/Rd. При куті регулювання а = 0 у наван­таженні буде найбільший струм Id = Ud0/Rd.

Середнє значення струму через тиристор Іаср = 0,5 Id, діюче значення струму тиристора Іадіюч і вторинної обмотки трансформатора І2, а також струму його первинної обмотки І1 при а = 0 визначаються відповідно за формулами (12.21) і (12.23). Кількісні співвідношення між іншими величинами для однофа­зної нульової схеми на керованих вентилях наведені в табл. 12.2.

Робота однофазної мостової схеми на тиристорах відрізняється від ро­боти однофазної мостової схеми випрямлення на діодах тим, що керуючі імпу­льси повинні подаватися одночасно на два тиристори, що розташовані у проти­лежних плечах випрямного мосту.

Криві випрямленої напруги и(і і випрямленого струму !d однофазної мос­тової схеми на тиристорах аналогічні відповідним кривим для однофазної ну­

льової схеми на діодах. Кількісні співвідношення для струмів і напруг схеми наведені в табл. 12.2.

У трифазній нульовій схемі з тиристорами (рис. 12.16,а) керуючі імпу­льси подаються на них з деяким зсувом у часі стосовно моменту природного відкриття діодів у некерованій схемі, що відповідає точкам перетинання сину­соїд фазних напруг (точки а, б, в і г на рис. 12.16,б).

Нехай, наприклад, керуючі імпульси подаються на тиристори VS1, VS2, VS3 в моменти, які відповідають середині позитивних півхвиль фазних напруг (це відповідає куту а = 60°). У цьому випадку на навантаженні виникають імпу­льси випрямленої напруги иі у формі чверті синусоїди (рис. 12.16,в).


4 ai=90 t 1<->1

Зміна фази (зсув) керуючих імпульсів у бік збільшення або зменшення ку­та керування а викликає відповідне зменшення (рис. 12.14,б) або збільшення (рис. 12.16,г) імпульсів напруги иі. При куті а = 0 крива випрямленої напруги (рис. 12.16,д) матиме таку ж форму, як у некерованому випрямлячі. Очевидно, що крива струму id за своєю формою буде повторювати криву випрямленої на­

пруги иі при роботі випрямляча на активне навантаження. З цих кривих видно, що є дві характерні області роботи керованого випрямляча. Перша відповідає зміні кута регулювання в межах 0 < а < 30°, при цьому випрямлений струм буде безперервним, і середнє значення випрямленої напруги визначається виразом

Ud = Ud0 cosx . (12.31) Кожний тиристор схеми в цьому разі працює одну третину періоду. Друга область відповідає кутам а > 30° і характеризується тим, що при проходженні фазних напруг через нуль (точки к, л, м, н на рис. 12.16,в) працюючий тиристор закривається, але оскільки на черговий тиристор, що вступає до роботи, відми­каючий імпульс ще не поданий, то в кривій випрямленої напруги виникають паузи (нульові ділянки), протягом яких струм id = 0. Тривалість проходження струму через тиристор в цьому випадку буде менше 1/3-7, і середнє значення випрямленої напруги визначається за формулою


Для трифазної нульової схеми при роботі на активне навантаження гра­ничним кутом регулювання, при якому Ud = 0, є кут амакс = 150°. Напруга на ти­ристорі визначається різницею потенціалів анода і загальної точки катодів, по­тенціал якої змінюється за кривою напруги иі. Максимальне значення зворотної напруги на тиристорі, так само як у схемі з некерованими вентилями, дорівнює амплітуді напруги и2л.

У трифазній мостовій схемі з тиристорами (рис. 12.17,а), так само як і з некерованими діодами, одночасно працюють два тиристори: один з катодної (непарної) групи, інший - з анодної (парної) групи, і навантаження в будь-який момент часу приєднується до двох фаз вторинної обмотки трансформатора. Відмикаючі імпульси на тиристори непарної групи подаються з випередженням на 180° відносно тиристорів парної групи, приєднаних до тих же виводів вто­ринної обмотки, оскільки перші працюють при позитивних значеннях фазних напруг на анодах, другі - при негативних на катодах.

Робота розглянутої схеми випрямлення ілюструється діаграмами миттєвих значень фазних напруг на тиристорах (рис. 12.17,б); кривими випрямленої напруги иі (рис. 12.17,в), що отримують шляхом підсумовування миттєвих значень напруг працюючих у цей момент тиристорів; кривими анодних струмів (рис. 12.17,г) като­дної групи - над віссю часу, анодної групи - під віссю. Кожна з діаграм побудована для трьох значень кутів регулювання: а1 = 30°, а2 = 60° і а3= 90°.

При куті регулювання а = 0 відмикаючі імпульси на тиристори необхідно подавати в моменти, які відповідають точкам перетинання кривих фазних на­пруг (точки а, б, в і к, л, м на рис. 12.17,б). У цьому випадку кожний з тиристо­рів проводить струм протягом 1/3 періоду, як у некерованій схемі, а чергування пар працюючих тиристорів відбувається через 60°.

Доки кут регулювання а << 60°, криві випрямленої напруги, а отже, і криві випрямленого струму (рис. 12.17,в і г) при активному навантаженні без­перервні. Для цього режиму (0 << а << 60)° середнє значення випрямленої на­пруги визначається виразом (12.35). Як видно з рис. 12.17,г, через тиристор, що вступає до роботи, струм може проходити тільки за умови, якщо одночасно відкривається або вже відкритий відповідний (суміжний за порядковим номе­ром) тиристор іншого плеча мосту. У протилежному разі коло струму не буде замкнутим і черговий тиристор, що вступає до роботи, не відкриється.

При пуску випрямляча з нуля (Ud = 0) або при переході його в режим пе­реривчастих струмів (а > 60)° можливе порушення вказаної вище умови. Тому на керуючі електроди тиристорів у трифазній мостовій схемі випрямлення не­обхідно подавати імпульси шириною більшою за 60°, або два вузьких імпульси з інтервалом між ними у 60° (рис. 12.17,б, при а3 = 90°).

Схема керування випрямлячем повинна бути побудована так, щоб при по­дачі відмикаючого імпульсу на вступаючий до роботи тиристор одного плеча мос­ту, одночасно здійснювалася б подача імпульсу на керуючий електрод тиристора відстаючої фази протилежного плеча мосту. Наприклад, при роботі випрямляча з а = 90° (рис. 12.17,б) для того щоб відкрити тиристор VS1 у момент t1 необхідно одночасно подати відмикаючий імпульс і на тиристор VS2, після чого обидва вен­тилі будуть проводити струм до моменту t2, коли різниця миттєвих значень напруг и2а і и2Ь буде дорівнювати нулю і тиристори VS1 і VS2 закриються. Потім у момент t3 повинен вступити до роботи тиристор VS3, що відкриється тільки за умови наяв­ності повторного відмикаючого імпульсу на тиристорі VS3 або за умови, що на ке­руючий електрод цього тиристора в момент t1 буде поданий імпульс тривалістю більше 60°. Тиристори VS2 і VS1 будуть проводити струм до моменту t4, далі всту­пить до роботи наступна пара тиристорів VS3 і VS2 і т.д.

Середні значення випрямленої напруги, коли струм id є переривчастим (а > 60°), визначають виразом

Ud = Ud0 [1 + cos(600 +а)]. (12.33)

З формули (12.33) випливає, що при роботі даної схеми на активне наван­таження граничним кутом регулювання, при якому иА = 0, є кут атах = 120°.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я