11.8. Пуск асинхронних двигунів

Під пуском розуміють подачу змінної напруги на затискачі АД і його на­ступний розгін до швидкості, зумовленої частотою живлячої напруги й момен­том опору на валу.

На початковий момент пуску ротор АД нерухомий і в його обмотці інду-ктується ЕРС максимальної величини, частота якої дорівнює частоті живлячої напруги. Ковзання ротора на цей момент часу s = 1, і струм ротора досягає най­більшого значення. Споживаний двигуном струм при s = 1 називається пуско­вим струмом Іп. Кратність пускового струму відносно номінального струму Ін велика і звичайно становить кп = 5 ^7.

Залежно від типу двигуна, його потужності, опору навантаження вико­навчого механізму використовують різні способи пуску АД.

11.8.1. Пуск АД з короткозамкненим ротором. Пуск АД шляхом безпо­середнього вмикання до мережі змінного струму без обмеження струмів нази­вають прямим пуском. Втрати в обмотках АД пропорційні квадрату струму, тому тривалість прямого пуску обмежують, щоб уникнути перегріву обмоток і виходу з ладу двигуна.

Рис. 11.12 - Схема прямого пуску АД

Прямий пуск застосовують для двигунів з короткозамкненим ротором, які використовують для приводу механізмів з невеликим моментом інерції і час розгону яких до сталої швидкості порівняно невеликий. Схема прямого пуску АД (рис. 11.12) досить проста, що сприяло її широкому поширенню. Для пря­мого пуску необхідно, щоб обертовий момент АД перевищував момент опору механізму. Пуск двигунів механізмів з великим моментом інерції здійснюєть­ся або подачею зниженої напруги на АД, або введенням до кола статора струмообмежуючих опорів. При пуску за схемою з струмообмежуючими опо­рами (рис. 11.13) спочатку включається контактор К і розгін двигуна здійсню­ється з увімкненими в коло обмотки статора активними (рис. 11.13,а) або реактивними (рис. 11.13,б) опорами. Потім з витримкою часу включається

контактор К1 і своїми контактами шунтує струмообмежуючі опори в колі обмо­тки статора. Пуск за схемою 11.13,б називається реакторним.


11.8.2. Пуск асинхронних двигунів з фазним ротором. Основною пози­тивною якістю цих двигунів є можливість введення додаткових опорів у коло ротора, а, отже, обмеження струму ротора в період пуску.

На рис. 11.14,а показано схему реостатного пуску з введенням у коло ро­тора резисторів. У цьому випадку пуск АД найчастіше здійснюється у функції часу. Для вмикання двигуна командоконтролер (кола керування на схемі не по­казані) ставиться у вихідне положення, при якому контакти 1КУ - 3КУ розі-мкнуті і у коло ротора повністю введені резистори R1, R2 і R3. Після пуску дви­гуна (замикання силових контактів пускача S) з витримкою часу t1 замикаються контакти контактора прискорення 1КУ, які шунтують перший ступінь резисто­рів R1 - R3. Далі з витримкою часу t2 замикаються контакти контактора приско­рення 2КУ, які шунтують другий ступінь резисторів R1 - R3. І з витримкою часу t3 шунтується третій ступінь резисторів R1 - R3.

Включення активних опорів у ротор АД призводить до збільшення кри­тичного ковзання:

де - додатковий активний опір у колі ротора, приведений до обмотки стато­ра АД.

Зростання sK, у свою чергу, збільшує нахил механічних характеристик (рис. 11.14,б). Критичний момент АД не залежить від активного опору роторно­го кола, його величина, незважаючи на включення R'^, зберігається незмінною. Схему керування реостатним пуском виконують таким чином, щоб моменти перемикання Мп1 і Мп2 для всіх ступенів пуску були однаковими.

0

б

Рис.11.14 - Схема (а) і пускова діаграма (б) реостатного пуску

колекторного АД

На рис. 11.14,б пусковим механічним характеристикам 1, 2, 3 відповіда­ють додаткові активні опори Я2д1 > Я2д2 > Л*2д3. Після включення АД працює на характеристиці 1. У точці 1У включаються контакти 1КУ і АД переходить на характеристику 2, а в точці 2У відбувається його перехід на характеристику 3. Після шунтування додаткових резисторів у точці 3У АД переходить на природ­ну характеристику і досягає сталої швидкості пс, обумовленої моментом опору Моп. Значення моменту перемикання Мп2 визначається величинами витримки реле часу кіл керування, які настроюються на необхідні значення.

На практиці застосовують також інші схеми пуску АД [2.2].


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я