11.7. Робочі характеристики асинхронних двигунів

Під робочими характеристиками АД розуміють залежності низки ве­личин, що визначають ті або інші властивості двигуна, від корисної потуж­ності Р2, яка розвивається на валу двигуна при постійній прикладеній напрузі мережі. До таких величин належать: швидкість обертання n2 або ковзання s, обе­ртовий моментМ, коефіцієнт потужності cosf, ККД і струм статора I1.

Приблизний графік вказаних залежностей для двигуна нормального ви­конання зображений на рис. 11.11.

Залежність n2 =f(P2) або s = f(P2) називається швидкісною характерис­тикою.

п2 М п сом і1 При холостому ході (р2 = 0) швидкість обертання n2 близька до синхронної n1 (ковзання близьке до нуля). Із збіль­шенням навантаження швидкість обер­тання зменшується, ковзання зростає від-

відношення

Рис. 11.11 - Робочі характеристики АД

(див. (11.31)). З міркувань забезпечення високого ККД це відношення обмежене вузькими межами. Зазвичай при Р2 = Рн ковзання s = 1,54 ^ 5%. Відповідно n2 = f Р2) становить собою слабко нахилену до осі абсцис криву.

М = f(Р2). Оскільки швидкість обертання

Моментна характеристика

двигуна в робочому діапазоні навантажень змінюється дуже незначно, залеж­ність М = ДР2) виявляється досить близькою до лінійної.

Залежність coscp = J[P2). Внаслідок наявності в магнітному колі двигуна повітряного зазору струм статора містить порівняно велику реактивну складо­ву. Це впливає на коефіцієнт потужності. Тому cosq) АД завжди менший за оди­ницю. Найбільше його значення (0,8 ^ 0,9) має місце при номінальному наван­таженні. Із зменшенням навантаження він різко убуває, досягаючи при холос­тому ході значень 0,15 ^ 0,2. Недовантажений асинхронний двигун має низький коефіцієнт потужності.

Залежність п = J[P2). ККД асинхронного двигуна має максимальне зна­чення при номінальному або близькому до нього навантаженні (Р2 ~ РН). При цьому він досить високий. Важливо відзначити, що при навантаженнях Р2 = (0,25 ^ 1,25) РН зміни ККД незначні. Це означає що у великому діапазоні навантажень двигун працює економічно з ККД близьким до максимального.

Залежність I1 = J[P2). Струм статора складається із значної намагнічую­чої складової I0, що майже не залежить від навантаження, і складової - /2, що врівноважує навантаження ротора

11=10 + (-12).

Головним чином за рахунок I0 асинхронний двигун за відсутності навантажен­ня споживає порівняно великий струм холостого ходу Іхх Він може бути більшим за 50% від номінального. Із зростанням навантаження струм статора зростає.

Крім перелічених, до робочих характеристик відносять також переванта­жувальну здатність двигуна і його механічну характеристику.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я