11.4. Схема заміщення асинхронного двигуна

Перетворимо рівняння напруг ротора (i i.18), розділивши обидві його ча­стини на ковзання:

Беручи до уваги, що 12 = 12k, де I2 - наведений струм ротора, тобто час­тина струму статора, що врівноважує розмагнічуючу дію струму ротора;

k = m Wi k ; - коефіцієнт трансформації струмів АД, помноживши (i i .23) на

коефіцієнт трансформації ЕРС ke (i i .8), одержимо

де E2 = E2H • ke - приведена до статора ЕРС нерухомого ротора, вона дорівнює ЕРС статора Еі; R2 = R2 • k = R2 • ke • ki - приведений до статора активний опір обмотки ротора; X2н = X2н • k = X2н • ke

до статора.

Така заміна дійсних величин ротора приведеними не змінює енергетич­них співвідношень в ньому, але дозволяє перейти від електромагнітного зв'язку між колами ротора і статора до електричного зв'язку між ними.


АД може бути представлений електричною схемою заміщення, наве­деною на рис. ii.7. Цій схемі заміщення відповідає повна векторна діаграма асинхронного двигуна, що зображена на рис. ІІ.8. Гілка схеми із струмом I0 на­зивається гілкою намагнічування. Опори R0 і X0 визначаються магнітними влас­тивостями магнітопроводу. Падіння напруги, викликане струмом I0, дорівнює й протилежне за фазою ЕРС статора ЕІ і наведеній ЕРС ротора Е'2.

I0• R0 +10• jX0 =-Ei =-E2 .   (І1.25)

Параметри схеми заміщення можуть бути встановлені розрахунком або за дослідними даними. Для АД, як і для трансформаторів, проводять досліди хо­лостого ходу і короткого замикання.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я