10.4. Схеми вмикання обмоток збудження


Залежно від схеми вмикання розрізняють МПС з незалежним, паралель­ним, послідовним і змішаним збудженням. У машинах з незалежним збуджен­ням (рис. 10.5,а) обмотка збудження живиться від стороннього джерела елект­ричного струму, безпосередньо не пов'язаного з якірними колами машини. У МПС паралельного збудження обмотка збудження з'єднана паралельно з колом якоря (рис. 10.5,б). За необхідності обмотку збудження цієї машини можна вімк-нути і за схемою з незалежним збудженням. У машинах послідовного збудження обмотка збудження з'єднана послідовно з колом якоря (рис. 10.5,в). Її виконують проводами великого перерізу з малою кількістю витків і малим опором. На голо­вних полюсах машин змішаного збудження (рис. 10.5,г) є по дві котушки, одна з яких з'єднана з колом якоря послідовно, а друга - паралельно.

У МПС невеликої потужності (десятки - сотні ват) магнітне поле збу­дження створюється постійними магнітами.

10.5. Номінальні параметри і характеристики машин постійного струму

Номінальними параметрами електричних машин називають такі парамет­ри, що характеризують номінальний режим роботи машини, тобто режим робо­ти при умовах, для яких вона призначена.

Під номінальною потужністю МПС розуміють:

а)         у режимі генератора - електричну потужність, що віддається зовніш-
ньому колу;

б)         у режимі двигуна - корисну механічну потужність на валу.
Властивості й особливості електричних машин прийнято аналізувати за

допомогою графіків - характеристик, які наводять у довідниках технічних да­них або каталогах, чи знімають експериментально (окремі характеристики мо­жна розрахувати).

Найбільший практичний інтерес для генераторів становить залежність на­пруги на його затискачах U від струму навантаження Ія при постійних швидкості обертання со і струмі обмотки збудження ІЗБ - U = Дія). Цю залежність називають зовнішньою характеристикою. Часто використовують характеристику холостого ходу, що є залежністю напруги U від струму збудження ІЗБ при постійній швид­кості обертання і розімкнутому зовнішньому колі. Оскільки при цьому напруга на генераторі дорівнює його ЕРС Е, то характеристика холостого ходу є залежні­стю Е = ДІЗв) при <юном = const і Ія = 0.

Для двигунів постійного струму найбільший інтерес становить залеж­ність швидкості обертання о від струму Ія або від обертового моменту М при постійній напрузі живлення. Залежність с = Д(Ія ) називають швидкісною хара­ктеристикою, а залежність с = Д(М) - механічною характеристикою.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я