9.6. Вимірювальні трансформатори

Вимірювальні трансформатори застосовують для вимірювань напруг і струмів. Вимірювальні трансформатори напруги використовують для вмикання вольтметрів, частотомірів, обмотки напруги ватметрів і лічильників. Вимірюва­льні трансформатори струму призначені для увімкнення амперметрів, реле, струмових обмоток ватметрів і лічильників.

На рис. 9.11 наведена схема увімкнення вимірювальних приладів через вимірювальні трансформатори до однофазної мережі. Для безпеки доторкання до приладів один затискач вторинних обмоток трансформаторів заземлюють. Вимірювані напруга U1 і струм I1 :

де nU і щ - коефіцієнти трансформації трансформаторів напруги й струму відпо­відно, U2 і I2 - показання вольтметра і амперметра відповідно.

Вторинні обмотки мають стан­дартні значення U2 і I2: 100 В для трансформаторів напруги й 5 і 1 А для трансформаторів струму. Тому ді­апазон вимірювання може бути роз­ширений шляхом регулювання коефі­цієнтів трансформації (співвідношен­ня числа витків).

Вимірювальний трансформатор напруги працює в режимі, близькому до холостого ходу. Очевидно, точ­ність вимірювання напруги буде тим вища, чим менше падіння напруги на трансформаторі. Дійсно, із схеми заміщення (рис. 9.4) видно, що похибка

тим менша, чим менші RK і ХК, що досягається зниженням кількості витків при збільшенні перерізу сталі магнітопроводу.

У трансформаторах струму, навпаки, зменшення похибки досягається шляхом зниження струму I10, для чого використовують стрічковий магнітопро-від кільцевої форми з матеріалу з малими втратами (мале значення коерцитив­ної сили HC) і роботі в ненасиченій частині кривої намагнічування.

Оскільки нормальним режимом роботи трансформатора струму є режим короткого замикання, то для перемикань у вторинному колі встановлюють при­строї, що замикають вихідні затискачі вторинної обмотки.

Висновки

У трансформаторах змінний струм однієї напруги перетворюється на змінний струм іншої напруги тієї ж частоти.

Існує три режими роботи трансформатора: холостий хід, навантаження і короткого замикання.

Аналіз і розрахунки трансформаторів виконують за допомогою еквіва­лентних схем заміщення.

Автотрансформатор конструктивно подібний до звичайного трансфор­матора, але його обмотки електрично з'єднані.

Запитання для самоперевірки

Поясніть призначення і принцип дії трансформатора.

Чому магнітопровід трансформатора виконують з електротехнічної а не зі звичайної сталі, і збирають з окремих тонких, ізольованих один від одного листів?

Як розташовують обмотки трансформатора на осерді магнітопроводу?

Що називають коефіцієнтом трансформації трансформатора, як його визначити?

З якою метою наводиться електрична схема заміщення трансформато­ра?

З якою метою проводять досліди холостого ходу й короткого замикан­ня трансформатора?

Які дані трансформатора називають паспортними?

Порівняйте векторні діаграми Т- і Г-подібної схем заміщення трансфо­рматора; складіть за ними рівняння електричного стану.

Як з'єднують обмотки трифазних трансформаторів?

10.       Які переваги й недоліки автотрансформаторів порівняно з трансфор-
маторами?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я