Класифікація електричних струмів, ЕРС і напруг

Коли електричне коло замкнене і в ньому є джерело електричної енергії, то має місце спрямований рух носіїв електричних зарядів - електричний струм.

Величина або сила електричного струму зумовлюється кількістю елект­рики (зарядом), що проходить через поперечний переріз провідника в одиницю часу.

Електричний струм, величина й напрям якого залишаються незмінними, називають постійним струмом (рис. 1.1,а) і позначають прописною літерою I. Якщо за t секунд пройшло q кулонів електричного заряду, то сила постійного струму


I = q/t. (1.1)

Звідси заряд, що переносить постійний струм за час t,

q = It. (1.2)

Електричний струм, величина або напрям якого не залишаються постій­ними, називають змінним струмом. Значення змінного струму на певний мо­мент часу називають миттєвими значеннями і позначають малою літерою і. Струм і пов'язаний із зарядом q і часом t співвідношенням

і = dq/ dt. (1.3)

Основною електричною одиницею в Міжнародній системі одиниць вимі­ру (Si) є одиниця сили струму ампер (А).

Форми кривих струмів, що змінюються, досить різноманітні. Домінуюче значення серед них мають періодичні струми. Періодичним називають такий струм, миттєві значення якого повторюються через рівні проміжки часу. Най­менший проміжок часу, після закінчення якого миттєві значення струму повто­рюються, називають періодом і позначають літерою Т. Кількість періодів за од­ну секунду називають частотою періодичного струму. Частоту вимірюють у Герцах (Гц) і позначають літерою f. Частота й період пов'язані співвідношенням

f = 1T. (1.4)

Струм, що змінюється за гармонійним законом, називають синусоїдаль­ним струмом (рис. 1.1, б). Синусоїдальний струм промислової частоти 50 Гц прийнято називати змінним струмом, хоча в теорії кіл під змінним струмом розуміють будь-який змінний струм.

Якщо закон зміни миттєвих значень періодичного струму (напруги) від­мінний від гармонійного, то такий струм (напругу) називають несинусоїдаль-ним (рис. 1.1,в).

Найбільше значення синусоїдального струму називають амплітудою і позначають прописною літерою I з нижнім індексом т (Im). Найбільше значен­ня несинусоїдального струму позначають малою літерою і з нижнім індексом

max (imax).

Постійні або змінні струми виникають в електричних колах під впливом електрорушійних сил (ЕРС), збуджуваних у джерелах у процесі перетворення якого-небудь виду енергії на електричну енергію. ЕРС і напруги (за аналогією із струмами) відповідно до закону зміни їхніх миттєвих значень називають по­стійними, змінними, синусоїдальними й несинусоїдальними. Постійні ЕРС і на­пруги позначають прописними літерами Е і U, змінні ЕРС і напруги - малими літерами е і и. Одиницею виміру ЕРС і напруги є вольт (В).

Сукупність величин, що характеризують вплив на коло ЕРС і виникаючих в результаті цього впливу напруг і струмів, зумовлює режим роботи електрич­ного кола і його елементів.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я