7.9. Цифрові електровимірювальні прилади

Досягнення в галузі напівпровідникової і мікропроцесорної техніки до­зволили налагодити виробництво широкого парку цифрових вимірювальних приладів різного призначення. Їх використовують для вимірювання електрич­них і механічних параметрів у наукових дослідженнях, лабораторних і вироб­ничих умовах.

Цифрові вимірювальні прилади мають ряд істотних переваг перед зви­чайними (аналоговими) приладами: високу точність, можливість запам'ятову­вання, передачі й введення результатів вимірювань до автоматизованих вимі­рювальних комплексів і систем.

Принцип роботи цифрових вимірювальних приладів побудований на без­перервному перетворенні вимірюваної величини на послідовність імпульсів (цифровий код) з наступною обробкою цього коду. Безперервне перетворення вимірюваної величини здійснюється за допомогою аналогово-цифрових пере­творювачів, для побудови яких використовують три методи: часово-імпульсний, частотно-імпульсний і метод спостерігаємого зрівноважування.

У приладах часово-імпульсного перетворення вимірювана величина пере­творюється на пропорційний інтервал часу, вимірюваний шляхом заповнення його послідовністю імпульсів опорної частоти.

При частотно-імпульсному перетворенні вимірювана величина пропор­ційна частоті послідовності імпульсів, зумовленої підрахунком кількості імпу­

льсів за калібрований інтервал часу.

Метод спостерігаємого зрівноважування полягає в почерговому порів­нянні вимірюваної величини з сумою зразкових дискретних величин, що змі­нюються за певним законом.

Висновки

Електровимірювальні прилади підрозділяють на прилади безпосеред­ньої оцінки й прилади, які працюють за методом порівняння. До першої групи належать найпоширеніші прилади: амперметри, вольтметри, ватметри.

Прилади безпосередньої оцінки підрозділяють на системи залежно від того, за яким принципом створюється обертальний момент у електровимірюва­льному механізмі. Найбільш розповсюджені системи: магнітоелектрична, елек­тромагнітна, електродинамічна, індукційна.

Електровимірювальні прилади класифікують за родом вимірюваного струму, видом вимірюваного параметра (струм, напруга, потужність та ін.), за способом подання вимірюваної величини.

Для розширення меж вимірювання амперметрів і вольтметрів викорис­товують додаткові опори. В амперметрі такий опір (шунт) вмикають паралель­но до опору приладу, у вольтметрі - послідовно з опором приладу.

Цифрові вимірювальні прилади порівняно з аналоговими мають більші можливості з автоматизації технологічних процесів, програмування й обліку енергетичних ресурсів шляхом виводу результатів вимірювань на ЕОМ.

Запитання для самоперевірки

Яку класифікацію мають ЕВП?

Що розуміють під точністю ЕВП?

Що розуміють під похибкою ЕВП? Які види похибок існують?

Як вмикають у електричне коло амперметри й вольтметри?

Поясніть конструкцію і принцип роботи магнітоелектричного ЕВП.

Поясніть конструкцію і принцип роботи електромагнітного ЕВП.

Поясніть конструкцію і принцип роботи електродинамічного ЕВП.

Чим відрізняються феродинамічні ЕВП?

Поясніть принцип дії шунта.

Поясніть схеми включення вимірювальних трансформаторів струму й напруги.

Якими переваги мають цифрові ЕВП?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я