7.6. Електродинамічні і феродинамічні прилади

7.6.1. Електродинамічні ЕВП. Принцип роботи ЕВП електродинамічної системи заснований на взаємодії магнітних полів нерухомої і рухомої котушок, якими протікає вимірюваний струм.

Електродинамічний вимірювальний механізм (рис. 7.6) складається з двох котушок: нерухомої 1 і рухомої 2. Котушка 2 укріплена на розтяжках (або на осях) і може повертатися навколо осі всередині двох секцій нерухомої коту­шки. За наявності в котушках постійних струмів /1 і /2 виникають електромагні­тні сили взаємодії, що прагнуть повернути котушку 2 співвісно з котушкою 1. Виникає обертовий момент

моб = ьіґі2. (7.9)

При синусоїдальних струмах обе­ртовий момент електродинамічного вимірювального механізму пропорцій­ний добутку діючих значень струмів у котушках /1 і /2 і косинусу кута зсуву фаз між ними:

Моб = k'/f^'CosS.

Електродинамічні прилади вико­ристовують в колах постійного і змін-Рис.7.6 - Конструкція ЕВП ного струму як ^гоф^Ч^ вольтмет-електродинамічної системи ри і ватметри.

7.6.2. Вимірювання потужності. Електродинамічні ватметри служать для вимірювання потужності в колах постійного й змінного струмів. При вико­ристанні ватметра в колі постійного струму (рис. 7.7) нерухома котушка вмика­ється до кола струму I, а рухома котушка з послідовно з'єднаним додатковим резистором Яд - паралельно навантажувальному пристрою з опором Ян. У па­ралельному колі ватметра виникає струм IV = U/RV , де RV - опір цього кола: RV = Яв + Яд; Яв - опір обмотки напруги приладу. Тоді, підставивши до (7.9) Ii = І, І2 = IV, матимемо

Таким чином, обертовий момент пропорційний потужності, спожитій опором навантаження Ян.

Схема вмикання ватметра до ко­ла змінного струму аналогічна схемі, показаній на рис. 7.7.

7.6.3. Феродинамічні ЕВП. Феродинамічний вимірювальний механізм (рис.7.8) відрізняється від електродинамічного більш сильним магнітним по­лем, одержаним завдяки наявності магнітної системи, що складається з магні-топроводу 3 і нерухомого циліндра 4. Нерухома котушка 1 створює магнітне поле в зазорі, у якому може повертатися рухома котушка 2. У цьому механізмі, за рахунок наявності магнітопроводу, створюється більш сильний, ніж в елект­родинамічному, обертовий момент.

ри, вольтметри, ватметри) застосовують головним чином в колах змінного струму як щитові і переносні прилади. Вони від­різняються меншою сприйнятливістю до зовнішніх магнітних полів, великою чут­ливістю й меншим власним споживанням енергії. До недоліків феродинамічних приладів належить низька точність і об­межений частотний діапазон.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я