РОЗДІЛ ІІ ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

кою. Якщо похибкою вимірювання можна знехтувати, то істинне значення збі­гається з дійсним ХІСТ »Хд.

Засобами електричних вимірювань називають технічні пристрої, які за­стосовують при електричних вимірюваннях і мають нормовані метрологічні ха­рактеристики. До засобів електричних вимірювань належать міри, електровимі­рювальні прилади, вимірювальні перетворювачі, електровимірювальні установ­ки й вимірювальні інформаційні системи.

Мірою називають засіб вимірювання, призначений для відтворення фізи­чної величини заданого значення. До основних мір електричних величин нале­жать міри ЕРС, електричного струму, електричного опору, індуктивності, елек­тричної ємності та ін.

Залежно від ступеня точності й галузі застосування міри підрозділяють на еталони, зразкові й робочі міри. Еталони забезпечують відтворення й збері­гання одиниці фізичної величини для передачі її розміру іншим засобам вимі­рювання. Зразкові міри служать для перевірки й градуювання робочих мір і вимірювальних приладів. Робочі міри використовують для перевірки вимірю­вальних приладів, а також для вимірювання в наукових організаціях і на проми­слових підприємствах.

Електровимірювальними приладами (ЕВП) називають засоби електри­чних вимірювань, призначені для вироблення сигналів вимірювальної інформа­ції у формі, доступній для безпосереднього сприйняття спостерігачем. До них належать, наприклад, амперметр, вольтметр, ватметр, лічильник.

Вимірювальними перетворювачами називають засоби електричних ви­мірювань, призначені для вироблення сигналу електричної інформації у формі, зручній для передачі, подальшого перетворення, обробки й зберігання, але та­кого, що не піддається безпосередньому сприйняттю спостерігачем. Їх підроз­діляють на перетворювачі електричних величин на електричні (шунти, поділь­ники напруги, вимірювальні трансформатори та ін.), на перетворювачі неелект-ричних величин на електричні, на первинні перетворювачі (терморезистори, термопари, тензорезистори, ємнісні й індуктивні перетворювачі та ін.).

Електровимірювальна установка - це сукупність функціонально об'єд­наних і розташованих в одному місці засобів вимірювань (мір, вимірювальних приладів, вимірювальних перетворювачів) і допоміжних пристроїв, що призна­чені для отримання сигналів вимірювальної інформації у формі, зручній для безпосереднього сприйняття спостерігачем.

Вимірювальна інформаційна система - сукупність засобів вимірювань і допоміжних пристроїв, з'єднаних каналами зв'язку, що призначені для отримання сигналів вимірювальної інформації від низки джерел у формі, зручній для оброб­ки, передачі й використання в автоматичних системах керування.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я