6.4. З'єднання трифазних споживачів «трикутником»

У трифазних системах поряд із з'єднанням трифазних споживачів «зір­кою» застосовують з'єднання фаз «трикутником». При цьому не має значення як з'єднані фази джерела - «зіркою» чи «трикутником».

З'єднання, при якому початок однієї фази споживача електроенергії (або джерела живлення) з'єднують з кінцем іншої його фази, початок якої з'єднано з кінцем третьої фази, а початок третьої - з кінцем першої фази (при цьому поча­тки всіх фаз підключають до відповідних лінійних проводів), називають «три­кутником».

При з'єднанні «трикутником», як видно зі схеми на рис. 6.6, фазні напру­ги на споживачі будуть рівними лінійним напругам (иф=ил).

Нехтуючи опором лінійних проводів, лінійні напруги споживача можна дорівняти лінійним напругам джерела живлення:

При симетричній системі живлення:

Uab _ Ubc _ Uca _ UAB _ Ubc _ UCA _ Ut _ UR . (6.10)

Векторна діаграма напруг на комплексній площині при симетричному живленні для активно-індуктивного навантаження (ф > 0) наведена на рис. 6.7.

Тут комплексна лінійна напруга Uab спрямована по позитивній осі дійсних чи­сел комплексної площини. При цьому комплексні лінійні напруги записують у наступному вигляді:

Співвідношення між лінійними й фазними струмами при з'єднанні спо­живача електроенергії «трикутником» і симетричному навантаженні визнача­

ють із рівнянь, складених для струмів відповідно до першого закону Кірхгофа

для вузлів а, b, c розгалуження електричного кола (рис. 6.6): iа+ica-iab = 0;

При симетричному наванта­женні лінійні струми Ia = Ib = Ic й фа­зні струми Iab = Ibc = Ica. При цьому кут зсуву фаз між фазними струмами й напругами <ряЬ = <phc = фса, тому що в цьому випадку коефіцієнт потужності

СОБфаЬ = СОБфьо = СОБфСа.

На рис. 6.7 побудована вектор­на діаграма фазних і лінійних струмів споживача, з якої випливає, що при з'єднанні фаз симетричного трифаз­ного споживача електроенергії "три­кутником" між лінійними й фазними струмами має місце співвідношення

I л =Vbi ф

(6.12)


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я