ПЕРЕДМОВА

Сучасне будівельне виробництво характеризується широким застосуванням різноманітного обладнання для механізації і автоматизації технологічних процесів. Будівельні крани, підйомники, ліфти, електрозварювальні апарати, установки для освітлення і багато іншого обладнання мають характерну ознаку - використання електричної енергії для реалізації свого функціонального призначення. Постійно розширюється питома вага електротехнічного обладнання в інженерних системах сучасних будівель. У цих умовах інженер-будівельник повинен розуміти фізику ро­боти електротехнічного обладнання, критерії його вибору, характеристики, особли­вості використання, правила безпечної експлуатації.

Навчальними планами будівельних спеціальностей вузів передбачено ви­вчення дисципліни «Електротехніка у будівництві», до програми якої входять теми, що традиційно розглядаються у кількох дисциплінах електротехнічних спеціально­стей. Це питання теорії електричних кіл, електричних машин, промислової елект­роніки, електропривода. А питання електрообладнання будівельних майданчиків, інженерних систем будівель і підприємств будівельної індустрії знаходять відобра­ження лише у спеціальній літературі.

Видання цього підручника має на меті сконцентрувати в одному джерелі ін­формацію з усіх тем дисципліни "Електротехніка у будівництві". Зміст книги і ме­тодика викладання спрямовані в першу чергу на студентів будівельних спеціально­стей, а також та інженерно-технічних працівників, які не є фахівцями в царині елек­тротехніки, але пов'язані із застосуванням і експлуатацією електрообладнання та бажають дістати уявлення про основні принципи його роботи. Крім того, більшість розділів книги можуть бути корисними для студентів технічних навчальних закла­дів при вивченні дисциплін, до програми яких входять питання з електротехніки, електричних машин і електроніки.

Практична частина представлена задачами, які ілюструються прикладом роз­в'язання і містять варіанти вихідних даних для самостійного розв'язання.

Підручник підготовлений авторським колективом у складі:

доктор економічних наук, професор Ачкасов А.Є.- теми 16, 17, 18, 21;

доктор економічних наук, професор Лушкін В. А. - теми 6, 9, 15, 17, 19, 21;

кандидат технічних наук, доцент Охріменко В.М. - теми 3, 5, 10, 11, 12, 15, 20, загальне редагування;

кандидат технічних наук, доцент Кузнєцов А.І. - теми 6, 7, 8;

кандидат технічних наук, доцент Чернявська М.В. - теми 1, 9, 10;

-           старший викладач Воронкова Т.Б. - теми 1, 2, 4, 7, 8, 13, 14, розділ VI. Автори висловлюють щиру подяку рецензентам, доктору технічних наук,

академіку АТН України Ю.Г. Куцану, доктору технічних наук, професору, дирек­тору інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУ України "КПІ" А. В. Праховнику, заслуженому винахіднику України, доктору технічних наук, про­фесору кафедри енергоустановок космічних літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського (ХАІ), академіку АНВО Украї­ни О.І. Яковлеву за корисні зауваження і поради щодо змісту та методики викла­дання матеріалу підручника.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я