4.3. Діючі й середні значення періодичних напруг і струмів

4.3.1. Діючі значення періодичних напруг і струмів. Для оцінки ефек­тивності дії періодичного струму використовують його теплову або електроди­намічну дію і порівнюють з аналогічною дією постійного струму за той же ін­тервал часу, який дорівнює одному періоду.

Значення періодичного струму, що дорівнює такому значенню постій­ного струму, яке за час одного періоду спричиняє той самий тепловий або електродинамічний ефект, що й періодичний струм, називають діючим зна­ченням періодичного струму. Діючі значення струму, напруги й ЕРС познача­ють прописними буквами без індексів: I, U, E.

При оцінці періодичного струму і, користуючись тепловим ефектом, при­ймають, що постійний струм I і періодичний струм і того самого резистивного елемента з активним опором R виділяють однакову кількість тепла за час T, який дорівнює одному періоду

З цього рівняння одержують діюче значення струму

яке дорівнює середньоквадратичному значенню періодичного струму.

Аналогічно діючі значення напруги й ЕРС є середньоквадратичними зна­ченнями періодичних напруги й ЕРС:

Електровимірювальні прилади теплової, електромагнітної, електродина­мічної і електростатичної систем мають рухомі частини, відхилення яких про­порційні середньоквадратичним значенням вимірюваних ними величин. Тому ці прилади вимірюють діючі значення періодичних струмів і напруг (див. тему 7).

4.3.2. Середні значення періодичних напруг, струмів і потужності. У

загальному випадку під середнім значенням періодичних функцій розуміють їхні середні арифметичні значення за період.

Середнє значення потужності за період визначається рівнянням

РСеР = TJpdt = Tfuidt. (4.ІІ)

T 0       T 0

Якщо позитивні й негативні напівхвилі кривої зміни потужності не рівні, то середнє значення визначають різницею площ, що обмежені кривими напів-хвиль і віссю абсцис.

Як правило, негативні напівхвилі періодичних струмів, напруг і ЕРС по­вторюють їхні позитивні напівхвилі. Тому під середніми значеннями періодич­них струмів напруг і ЕРС розуміють середні значення їхніх напівхвиль:


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я