АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Охріменко В. М. - Електротехніка у будівництві

Підручник

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів

За редакцією В. М. Охріменка

Харків ХНАМГ 2010

УДК 621.3(075.8) ББК 31.2Я73-1 Е50

Автори:

Анатолій Єгорович Ачкасов, доктор економічних наук, професор; Володимир Андрійович Лушкін, доктор економічних наук, професор, заслужений енергетик України та СНД, академік Міжнародної інженерної академії, Академії Інженерних наук України; Вячеслав Миколайович Охріменко, кандидат технічних наук, доцент;

Анатолій Іванович Кузнєцов, кандидат технічних наук, доцент; Маргарита Василівна Чернявська, кандидат технічних наук, доцент; Тетяна Борисівна Воронкова, старший викладач.

Рецензенти:

Ю. Г. Куцан, доктор технічних наук, академік АТН України;

А. В. Праховник, доктор технічних наук, професор, директор інституту енергозбе­реження та енергоменеджменту НТУ України "КПІ";

О. І. Яковлев, доктор технічних наук, професор, професор кафедри енергоустановок космічних літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуков­ського (ХАІ), заслужений винахідник України, академік АНВО України.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист № 1/11-5516 від 22 червня 2010 р.)

Електротехніка у будівництві: підручник / А. Є. Ачкасов, Е50 В. А. Лушкін, В. М. Охріменко та ін.; за ред. В. М. Охріменка; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2010. - 384 с.

ISBN 978-966-695-199-4

Підручник написаний відповідно до програми підготовки бакалаврів і фа­хівців спеціальностей "Промислове і цивільне будівництво", "Міське будівниц­тво і господарство". Викладаються теми курсу і завдання з прикладами розв'я­зання. Наводяться основні відомості з теорії електричних кіл, розглянуто транс­форматори й електричні машини, основи електроніки й електроприводу. Опису­ється електрообладнання будівельних майданчиків, підприємств будівельної індустрії, інженерних систем будівель.

Призначений для студентів будівельних спеціальностей, викладачів та інших читачів, які цікавляться використанням електротехнічного обладнання у виробництві й побуті.

УДК 621.3(075.8) ББК 31.2Я73-1

ISBN 978-966-695-199-4

© Ачкасов А. Є., Лушкін В. А., Охріменко В. М. та ін., 2010 © ХНАМГ, 2010


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я