25. ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

Задача 25.1. За даними табл. 25.1. визначити найбільшу абсолютну й від­носну похибку результатів виміру напруги вольтметром класу точності Кт з верхньою межею вимірювання Umax, якщо показання приладу Ux, В. Знайти най­менше значення напруги, яке можна вимірювати даним вольтметром при найбі­льшій припустимій помилці вимірювання ±10%.

Таблиця 25.1

 

Параметр

Варіант завдання

К

0

1

2

3 4 5

6

7

8

9

Кт

2,5

1,5

1,0

0,5

2,5 1,5 1,0

0,5

0,2

0,2

1,0

Umax, В

150

300

150

150

300 150 150

300

100

150

300

Ux, В

90

210

110

80

250 60 120

240

60

70

220

Розв'язання задачі для варіанта К.

Оскільки клас точності вольтметра, заданий у вигляді числа 2,5, визнача­ється найбільшою приведеною похибкою, найбільшу абсолютну помилку ви­значимо за співвідношенням (8.4):

Подпись: 2,5 450Подпись: ±Подпись: DC± 3,75 В.

100 100

±4,17%.

Найбільшу відносну похибку вимірювання визначимо за співвідношен­ням (8.2):

± 3,75 ■100%

ё = — 400%

Х 90 Найменше значення напруги, що може бути виміряне даним вольтмет­ром при найбільшій припустимій похибці ±10%, знайдемо, користуючись спів­відношенням (8.5):


Задача 25.2. Цифровим вольтметром класу точності c/d виміряна напру­га Ux на межі виміру Umax. Визначити найбільшу абсолютну й відносну похибки вимірювання. Записати результат з отриманою помилкою. Вихідні дані наведе­ні в табл.25.2.

Розв'язання задачі для варіанта К.

Найбільша відносна похибка вимірювання приладом, клас точності яко­го заданий у вигляді співвідношення c/d, визначається за співвідношенням (8.6):

Результат вимірювання із зазначеною похибкою матиме вигляд U0 = U-DU = 50,20 ± 0,15 B.

Задача 25.3. Межа вимірювання струму амперметром із шунтом IH. Він виконаний на основі магнітоелектричного міліамперметра з опором R^, межею вимірювань /и^пж і шкалою аН поділок. Визначити опір шунта і струм кола I, до якого включений амперметр, якщо його стрілка відхилилася на аХ поділок (рис. 7.10). Вихідні дані наведені в табл.25.3.

Таблиця 25.3

 

Параметр

Варіант завдання

К012345 6 789

Ih, A

2,5 2,5 2,5 5 5 5 5 10 10 10 10

Rпр, Ом

0,4 0,6 0,4 1 1 1 1 2 2 2 2

Iпр.max, ма

500 250 500 250 250 500 500 250 250 500 500

аН, поділок

50 50 100 50 50 100 100 75 75 150 150

аХ, поділок

40 30 60 40 45 60 80 50 60 80 120

Розв'язання задачі для варіанта К. Коефіцієнт шунтування (7.13) p =

Задача 25.4. Двомежевий міліамперметр (рис. 25.1) виконаний на основі магнітоелектричного мікроамперметра із струмом повного відхилення Ii^mM і опором R^. Визначити опори резисторів R1 і R2 двомежевого шунта, якщо межі міліамперметра I1.max і I2.max.

Вихідні дані наведені в табл. 25.4.

Розв' язання задачі для варіанта К. Коефіцієнти шунтування (7.13):


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я